หน้าต่างบานแรก

เราลองพิจารณาถึงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเฉพาะชีวิต ซึ่งมีความต้องการความต้องการที่แตกต่าง และความปรารถนาที่หลากหลายที่ไม่อาจคณานับได้และด้วยความต้องการท่านได้ถูกนำพาไป และความปรารถนาที่ท่านได้ประจักษ์ในทุก ๆ เวลาที่เหมาะสม เป็นที่ทราบว่ามือของผู้ที่มีความต้องกานั้นไม่อาจบรรลุถึงความต้องการของเขา อันเนื่องมาจากความหวังและจุดมุ่งหมายที่กว้างไกล  ท่านท่านมีความประสงค์ก็ลองใคร่ครวญตนเอง :

ท่านจะพบว่าทุก ๆ สรรพสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันในความมีอยู่จริงของพระเจ้า อันเนื่องมาจากความขัดสนและความต้องการที่จำเป็นของมันที่ไร้ซึ่งอำนาจและพลังใด ๆ และมันก็ชี้ให้เห็นด้วยถึงการเป็นเอกเทวะขององค์อัลลอฮ์(.)ด้วยกับความจำเป็นและความต้องการของตัวมันเองหรือบ่งบอกถึงการเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์ด้วยกับตัวของมันเอง เช่นแสงอาทิตย์เป็นหลักฐานให้กับตัวของมันเองว่ามันคือดวงอาทิตย์ และมันก็ทำให้ผู้เขียนได้ตระหนักว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเกียรติ ทรงเมตตา ทรง

 เป็นพระผู้อภิบาล และผู้บริหารยิ่ง.

            ท่านช่างเขลาเสียนี่กระไร และการหลงลืมช่างน่าตำหนิยิ่งนัก โอ้ผู้ที่เขลาเบาปัญญาและหลงลืมที่ยิ่งยโส ท่านจะอธิบายการปฏิบัติเช่นนี้อย่างไร? ผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ และพระผู้ทรงเมตตา ? หรือจะอธิบายด้วยกับธรรมชาติที่ไร้การตอบสนอง หรือด้วยกับพลังที่มืดบอด หรือด้วยกับเป้าหมายที่มืดมน หรือด้วยกับสาเหตุต่างที่ไร้สมรรถภาพ


หน้าต่างที่สอง

            การที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงมีความสับสน ระหว่างการมีอยู่และปรากฏการณ์ และยังมีความสับสนเกิดขึ้นระหว่างวิถีทางของความเป็นไปได้และความน่าจะเป็นไปได้อย่างไม่มีข้อสิ้นสุด เมื่อรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ได้ถูกประทานมาต่อวิถีทางต่าง ๆ นี้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดระบบและปัญญา.

            ท่านลองพิจารณาสัญลักษณ์ความแตกต่างที่มีอยุ่เหล่านั้นที่มีอยู่ในใบหน้าของมนุษย์ เครื่องหมายต่าง ๆ เหล่านั้นซึ่งมันได้เป็นตัวแยกแยะบรรดาลุกหลานของของตัวของเขาเอง ท่านลองสังเกตดูถึงสิ่งที่ได้บรรจุอยู่ในตัวมนุษย์ด้วยปัญญาจากสัมผัสภายนอกและความรู้สึกภายใน มิใช่ดอกหรือที่ใบหน้าน้อย ๆ นั้นเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นเอกะ ?

            ด้วยกับร้อยพันหลักฐาน ดั่งที่หน้าตาเป็นตัวบ่งบอกถึงการมีอยู่ของพระผู้ทรงสร้างที่ปรีชาญาณ และเป็นข้อพิสูจน์ที่การเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์ ดังนั้นทุก ๆ ใบหน้า ทุก ๆ ชีวิตทั้งหมดนั้นได้ให้ความกระจ่างแก่หน้าต่างบานนี้แล้วว่า : นี่คือหลักฐานอันยิ่งใหญ่และสูงส่งขององค์พระผู้สร้างผู้ทรงเอกะหนึ่งเดียว

            โอ้ผู้ที่ปฏิเสธ ! ท่านมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้และตราผนึกที่ท่านเองก็ไม่สามารที่จะปฏิบัติตามได้ หรือท่านจะอ้างถึงหลักฐานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ที่เป็นที่พึ่งของทุก ๆ สิ่ง ว่าเป็นของใครคนหนึ่งที่มิใช่ผู้ทรงเนรมิตรูปร่างกระนั้นหรือ ?


หน้าต่างบานที่สาม

แท้จริงพืชผลชนิดต่าง ๆ และสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในโลก มีมากกว่าสี่แสนชนิด ดูราวกับว่าสิ่งเหล่านี้คือกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร และเราก็เห็นได้ว่าทุกประเภทของกองทหารเหล่านี้นั้นมีปัจจัยที่แต่งต่างกันออกไป รูปทรงที่แตกต่าง อาวุธที่หลากหลาย และชุดปกปิดที่เฉพาะเจาะจง การบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะ และการหาปัจจัยอาหารที่ไม่เหมือนกันต่างจากการรับใช้ และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นั้นได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ และประสิทธิภาพในความสามารถที่ละเอียดอ่อน.

ดังนั้นการบริหารและการควบคุมกองทัพอันยิ่งใหญ่นี้ ผู้นั้นจะต้องปราศจากความหลงลืม และความคลุมเครือ สิ่งนี้เองคือหลักฐานที่ชัดแจ้งของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียว.

ใครจะเป็นผู้ที่ซึ่งยื่นมือเข้ามาบริหารที่มหัศจรรย์โดยมิใช่พระองค์ผู้ทรงเป็นราชันย์ที่ยิ่งใหญ่โดยที่อำนาจ ความรอบรู้และปรีชาญาณของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด จากสิ่งดังกล่าวนั้นเพราะผู้ที่ซึ่งไม่มีความสามารถในการบัญชาและควบคุมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้และเหล่าประชาชาติต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ ที่แทรกซึมเข้ามา โดยการกระทำเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาเดียวกัน เขาก็ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงการมีอยู่ของผู้ใดผู้หนึ่งในทั้งหมดได้เช่นกัน เมื่อนั้นถ้าหากว่ามีการแทรกซึมเกิดขึ้นก็จะเกิดร่องรอยหลักฐาน และความผิดพลาดและส่วนที่ขาดหายไปก็จะกระจ่างชัด : (ดังนั้นจงพินิจพิจารณาดูเถิด ท่านได้พบควาามบกพร่องอันใดเล่า)       (อัลมุลก์ อายะห์ที่ 3)

ดังนั้นไม่มีข้อบกพร่อง และความไม่สมบูรณ์ เช่นนั้นก็ไม่มีผู้ร่วมภาคี.

 

หน้าต่างบานที่สี่

            ดังนั้นการตอบรับคำวิงวองพระองค์ผู้สร้างสำหรับคำวิงวอนโดยทั่วไปที่ออกมาจากลิ้นของความเตรียมพร้อมในการอุทิศตน จากลิ้นของที่มีความต้องการของบรรดาสรรพสัตว์ และจากลิ้นของผู้ที่ร้องของความช่วยเหลือของมนุษยชาติ.........

            ใช่, แท้จริงการตอบรับคำวิงวอนของการของพรทั้งหมดนี้นั้นไม่มีข้อจำกัดที่จำต้องตอบรับในทันใดต่อหน้าของพวกเราโดยที่เราเห็นสิ่งนั้นกับสายตาของเรา.

            ดั่งที่การตอบรับคำวิงวอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราเห็นถึงการมีอยู่อย่าแน่นอนของพระผู้เป็นเจ้า และการเป็นเอกะของพระองค์ ดังนั้นการตอบรับคำวิงวอนของพระองค์ดังกล่าวนั้นได้บ่งบอกอย่างชัดเจนด้วยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงพระผู้ทรงสร้างที่เมตตาการุณผู้ที่ตอบรับคำวิงวอน และได้ทำให้ทุกสายตาจับจ้องไปสู่องค์มหาบริสุทธิ์ .


หน้าต่างบานที่ห้า

            เมื่อเราได้พิจารณาสรรพสิ่งต่าง ๆ อย่างถ้วยถี่แล้ว โดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิต เราจะเห็นว่าสิ่งนั้นดูราวกับว่ามันได้เกิดมากจากมือที่สร้างมันขึ้นมาอย่างหน้าประหลาดใจ และก่อกำเนิดเป็นตัวตนอย่างฉับพลัน....ดังนั้นก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งหากสรรพสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถูกประกอบขึ้นเมื่อไม่นาน และการกระทำที่เร่งด่วนที่มีทั้งรูปร่างที่เป็นสามัญและรูปร่างที่ไปสมบูรณ์ และปราศจากความประณีต, เราได้พบว่า:

            ท่านนั้นได้ถูกสร้างขึ้นด้วยการประดิษฐ์ที่ประณีตและงดงาม ความประณีตและความงดงามนี้นั้นจำต้องอาศัยความชำนาญการที่สูงยิ่ง....

            และเราได้พบว่า :

            การร่องรอยส่วนเว้าที่งดงามและรูปลักษณ์ที่ละเอียดลออ จากความงดงามและความละเอียดลออนี้จำต้องอาศัยความอดทนและระยะเวลาเป็นอย่างมาก         

            และเราได้พบว่า :

            เครื่องประดับอันบรรเจิดและความสวยงามที่ดึงดูดจิตใจ เครื่องประดับและความสวยอันงามนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ถึงสัญลักษณ์แห่งความงดงามที่หลากหลาย และสื่อที่เป็นเครื่องประดับที่มากมาย.....

            ความประณีตอันน่ามหัศจรรย์นี้ และรูปลักษณ์อันงดงาม ร่างกายอันสมบูรณ์แบบ และการสร้างสรรค์น่าชื่นชม ทุก ๆ สิ่งนั้นเป็นหลักฐานบ่งบอกให้รู้ถึงการมีอยู่ของพระองค์ผู้ทรงสร้างที่ปรีชาญาณ และชี้ให้เห็นถึงความเป็นเอกะแห่งพระผู้อภิบาลของพระองค์

            เช่นนั้นทุกสิ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มาอธิบายให้กระจ่างชัดถึงการมีอยู่อย่างแท้จริงขององค์อัลลอฮ์ ผู้ที่ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงพระปรีชาญาณ และอธิบายให้เห็นถึงความเป็นเอกะขององค์มหาบริสุทธิ์.

            โอ้ผู้ที่หลงลืมพระผู้อภิบาลของตนเอง, ผู้ยังสับสนอยู่ในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย....เรียบเร่งเถิด....มาอธิบายให้ความกระจ่างชัดกับเราในเรื่องนี้ด้วยกับสิ่งใด ? หรือท่านจะอธิบายสิ่งนี้ด้วยกับธรรมชาติที่ไร้สาระที่โงเขลาเบาปัญญา ? หรือท่านจะทำสิ่งที่ผิดลงไปอันเนื่องมาจากความโง่เขลาของท่านเองอย่างไม่มีขอบเขตแน่นอน ? หรือท่านยึดตามธรรมชาติด้วยคุณลักษณะแห่งความเป็นเจ้าและพาดพิงในตัวมัน ด้วยกับหลักฐานนี้ สิ่งมหัศจรรยาอันทรงเดชานุภาพของผู้ทรงสร้างที่สูงส่งผู้ที่บริสุทธิ์ไร้ข้อบกพร่องและข้อตำหนิใด ๆ ดังนั้นท่านจะยึดปฏิบัติสิ่งดังกล่าว มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย.