CAHAYA KEDUA

 

 

“ Cahaya Ini Mengandungi Tiga Nur”

 

Nur  Pertama

 

 

Di dalam al-Qur’an terhimpun perkataan yang bersahaja dan tinggi maknanya. Ia mempunyai hubung kait yang rapat  antara satu sama lain dan  susunan ayat yang rapi sehingga menambahkan penjelasan maksudnya. Ini disokong oleh  Ilmu al-Bayan dan Ilmu  al-Macani serta pandangan ribuan ulama dalam  bidang ini,  antaranya termasuklah Zamakhshari, al-Sakkaki dan  ‘Abd al-Qahir al-Jurjani. Terdapat sembilan faktor yang menyebabkan penyusunan ayat, ayat soal-jawab dan sandarannya, serta perkataan bersahaja yang menjadi lemah, tetapi kelemahan ini tidak memberi apa-apa kesan kecacatan dan pengurangan. Malah menambahkan lagi kekuatan pada penyusunan ayat dan sandarannya, kecuali pada makna-makna yang mempunyai kiasan dan terpaksa keluar dari struktur ayat dalam menjelaskan keindahan makna al-Qur’an. Hal ini seperti tunas-tunas anak pokok yang tumbuh di akar umbi yang subur. Tunas ini tidak mencacatkan keindahan pokok, bahkan menambahkan lagi penghasilan buah-buahan dan mengindahkan pohon serta menyempurnakan hiasannya.               

 

al-Qur’an telah diturunkan dalam masa 23 tahun secara berperingkat dan  berasingan serta terputus, mengikut sebab keperluannya, kesesuaian yang sempurna tampak seolah-olah ia diturunkan sekali gus.

 

Di sepanjang penurunannya disebabkan situasi dan kondisi yang berbeza kerana sandaran  antara satu ayat dengan ayat yang lain begitu tampak sempurna, seolah-olah ia diturunkan pada suasana dan keadaan yang sama sahaja.

 

al-Qur’an menanggapi sesuatu persoalan  secara berulang dan berturut-turut, untuk menjelaskan pelbagai persoalan tampak seolah-olah ia jawapan bagi satu soalan sahaja.

 

al-Qur’an menjelaskan pelbagai hukum bagi kejadian yang berlainan. Susunannya yang teratur tampak seolah-olah ia menerangkan hukum bagi suatu kejadian sahaja.

 

al-Qur’an mengandungi firman Allah secara teratur, sesuai dengan para pendengar yang tidak terbilang dan berlainan keadaan. Perkataannya yang bersahaja, lembut serta susunannya yang indah. Seolah-olah ia diturunkan dalam suatu keadaan dan kepada pendengar yang sama, serta ayatnya berlari seperti air salsabil.

 

Penuturan al-Qur’an ditujukan kepada berbagai-bagai bangsa dan berlainan era. Penjelasan yang mudah, susunan yang kukuh dan kefahaman yang terang tampak seolah-olah ia diperdengarkan kepada suatu bangsa sahaja.

 

al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk secara berperingkat dan berlainan tujuan, dari kesempurnaan penjelasan, adil dalam timbangan, dan indah penyusunan menunjukkan seolah-olah ia mempunyai tujuan yang sama.

 

Semua kesukaran ini menyerlahkan kekusutan makna dan kelonggaran ayat, tetapi ia sebenarnya digunakan untuk menampakan i’jaz al-Qur’an dan susunan bahasanya yang bersahaja serta maknanya yang sesuai.

 

Sesiapa yang  mempunyai kebersihan  hati, kejujuran akal, kesucian perasaan dan cita rasa yang baik, akan melihat penjelasan al-Qur’an dengan keindahan susunan ayat, kelembutan bahasa dan kelunakan iramanya serta kefasihan yang luar biasa. Sesiapa yang jelas penglihatannya  akan melihat semua kehidupan yang terkandung di dalam al-Qur’an sama ada yang tersurat mahupun tersirat tanpa keraguan. Seolah-olah suatu lembaran yang terbuka helaiannya seperti yang ia kehendaki dan jelas baginya  makna susunan mana-mana ayat yang diperlukan.

 

Jika kami hendak menjelaskan hakikat cahaya yang pertama ini dengan contoh, nescaya kami memerlukan beberapa jilid. Oleh yang demikian, kami mengkhususkan keterangan ini  di dalam al-Rasa’il al-‘Arabiyah  [1]dan  Isyarat al-I’jaz  serta dalam Kalimah yang ke duapuluh lima yang terdahulu, dan juga kesemua ayat al-Qur’an sebagai contoh bagi hakikat ini.    

 

Nur Kedua

 

Nur ini membincangkan kelebihan i’jaz dalam keindahan gaya bahasa al-Qur’an tentang pelbagai kesimpulan serta nama Allah  yang terletak di hujung ayat.

 

Peringatan

Terdapat ayat yang begitu banyak dalam nur ini. Ayat-ayat ini tidak dikhususkan sebagai contoh untuk bahagian ini sahaja. Bahkan menjadi contoh pada pelbagai persoalan dan cahaya yang telah lalu. Sekiranya contoh ini dibincangkan dengan sejelas-jelasnya, tentulah ia memerlukan perbahasan yang panjang. Oleh itu kami terpaksa meringkaskan dan membuat kesimpulan dengan mendatangkan beberapa ayat sebagai contoh untuk menerangkan i’jaz yang tersirat itu. Perbahasan secara terperinci ditangguh pada masa akan datang.

 

al-Qur’an banyak sekali membicarakan kesimpulan yang terletak di hujung ayat, sama ada ia mengandungi nama-nama  Allah atau pengertiannya mahupun dikembalikan kepada akal fikiran untuk membuat penyelesaiannya, atau ia mengandungi kaedah-kaedah umum dari maksud al-Qur’an yang boleh menguatkan ayatnya.      

 

Dalam kesimpulan ini terkandung tanda-tanda hikmah al-Qur’an yang tinggi, termasuklah juga pancaran air kehidupan untuk petunjuk Ilahi serta sinar pancaran I’jaz al-Qur’an. 

 

Sekarang dengan ringkas kami huraikan “sepuluh tanda-tanda” dari sekian tanda yang banyak ruang.  Kami juga memberikan satu contoh sahaja dari sekian contoh yang banyak dan secara ringkas menjelaskan satu hakikat sahaja dari sekian hakikat yang banyak bagi setiap satu contoh.

 

Sepuluh tanda ini terhimpun  dalam kebanyakan ayat. Hal tersebut  mewujudkan satu ukiran dan lakaran yang merupakan i’jaz yang sebenar. Kebanyakan ayat yang kami tunjukkan adalah sebagai contoh.  Ia juga merupakan contoh bagi tanda-tanda itu. Dari setiap ayat kami menjelaskan satu tanda sahaja, di samping dengan ringkas  menjelaskan makna ayat tersebut yang sudahpun kami sebutkan terdahulu pada bahagian Kalimat.

 

Kelebihan pertama dari segi perkataan yang kukuh

 

Keterangan al-Qur’an yang penuh dengan mukjizat telah membentangkan ciptaan Allah yang Maha Bijaksana dan memperlihatkan tanda-tanda-Nya di hadapan penglihatan. Kemudian dari ciptaan-ciptaan itu ia mengeluarkan  nama-nama ketuhanan, ataupun  menyebut salah satu dari tujuan asasi, seperti adanya hari perhimpunan di Padang Mahsyar dan mengesakan Allah.

 

Antara contoh makna yang pertama,[2] firman Allah ( s.w.t ) :

 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم  ( البقرة : 29)

 

Maksudnya:   Dialah yang menjadikan segala yang di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

( al-Baqarah 2 : 29 )

 

Antara contoh yang kedua,    [3]firman Allah (s.w.t):

 

ألم نجعل الأرض مهاد * والجبال أوتاد * وخلقناكم أزواج * …… إن يوم الفصل كان ميقات  ( النبأ 6- 17)

 

Maksudnya: “Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan ? Gunung-ganang sebagai pasak ? Dan Kami menjadikan kamu berpasang-pasangan, .… Sesungguhnya hari keputusan ialah satu waktu yang di tetapkan.”

( al-Naba’ 78:6-17 )

 

Dalam ayat yang pertama, al-Qur’an memperlihatkan kesan-kesan ketuhanan yang Maha Agung. Susunan ayatnya menunjukan keilmuan Allah dan kekuasaan-Nya. Ini merupakan pendahuluan bagi natijah yang sangat penting dan tujuan yang suci, setelah itu datanglah nama Allah al-‘Alim.

Dalam ayat yang kedua,  al-Qur’an menyebut perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan tanda-tandanya yang Maha Agung. Di sini ia menjelaskan natijah-Nya, iaitu adanya hari memberi keputusan.

 

Kelebihan kedua dari segi keindahan balaghah

 

Sesungguhnya al-Qur’an yang mulia memperlihatkan penciptaan Ilahi dan membentangkannya di hadapan manusia. Kemudian menggulungnya dalam kesimpulan[4] bersama  dengan nama-nama Tuhan, atau memalingkannya kepada akal fikiran.

 

Antara contoh yang pertama,[5] firman Allah ( s.w.t ):

 

{ قل من يرزقكم من السماء والأرض ، أمّن يملك السمع والأبصار ، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون * فذلكم الله ربكم الحق } ( يونس 31 ، 32 )

 

Maksudnya"  :Katakanlah siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi,  atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan ? Maka mereka akan menjawab: Allah.  Maka katakanlah: ‘Mengapa kamu tidak bertakwa. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya’ ”.

( Yunus 10:31-32 )

 

Pada bahagian awal ayat tadi disebut: Siapakah yang menghias langit dan bumi, lalu menjadikan kedua-duanya gudang (tempat simpanan rezki) kamu, maka diturunkan air hujan dari langit dan dikeluarkan biji-bijian daripadanya? Siapakah selain Allah yang berkuasa menjadikan langit dan bumi dalam keadaan mentaati-Nya? Maka syukur dan puji itu hanyalah bagi-Nya yang Esa.

 

Pada bahagian kedua ayat itu ditanya: Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan kamu. Kedua-duanya lebih berharga daripada anggota kamu yang lain? Kilang atau tempat manakah kamu memperolehnya? Sesungguhnya  Tuhan kamulah yang memberi kamu anggota-anggota yang lembut itu, antaranya termasuklah mata dan telinga! Dialah yang menciptakan kamu dan mendidikmu, itulah Tuhan yang berhak disembah dan tiada sekutu bagi-Nya.

 

al-Qur’an mencatatkan pula pada bahagian ketiga ayat itu:  Siapakah yang menghidupkan beratus-ratus ribu daripada golongan yang sudah mati seperti Ia menghidupkan bumi? Maka siapakah selain Allah (s.w.t) pencipta alam yang boleh melakukan demikian? Tidak syak lagi, hanyalah Dia yang boleh melakukan itu dan Ia juga penghidup bumi yang mati. Selama Dialah yang benar, ia tidak akan melupakan kewajipan-Nya, dan akan dibangkitkan kamu pada Hari Perbicaraan yang besar, Ia menghidupkan kamu sepertimana Ia menghidupakn bumi yang mati. 

 

Seterunya diajukan soalan lagi pada bahagian keempat: Siapakah selain Allah yang boleh mengurus keadaan alam yang luas ini, lalu menyusunnya dengan teratur dan mudah, seolah-olah pengurusan sebuah istana atau bandar? Kerana tiada selain Allah, maka tiadalah kekurangan pada kekuasaan yang berkuasa, mentadbir alam yang sangat luas ini dengan mudah dan senang. Dia tidak memerlukan pembantu dan penolong, itulah Dia yang tidak mempunyai batasan. Dia tidak membiarkan pengurusan  alam yang luas ini dan makhluk-makhluk yang kecil diurus selain daripada-Nya. Oleh yang demikian  kamu  terpaksa mengakui bahawa itulah Allah.    

 

Kamu melihat dalam bahagian pertama dan keempat disebut  Allah; bahagian kedua  disebut Tuhan; bahagian ketiga disebut yang Benar. Maka fahamilah, sejauh mana kedudukan i’jaz yang terdapat pada ayat:

 

  فذلكم الله ربكم الحق 

 

Maksudnya: “maka itulah Allah, Tuhan kamu yang hak benar”

 

Demikianlah al-Qur’an  menyebut kebesaran dan   kekuasaan Allah (s.w.t) melalui penciptaan-Nya. Kemudian ia menyebut pula tangan yang mentadbir itu meninggalkan pelbagai tanda yang sempurna dan penciptaan yang sangat besar    فذلكم الله ربكم الحق  , iaitu Dia memperlihatkan  tempat pemancaran keagungan ciptaan-Nya  dan sumber-Nya  dengan menyebut nama Tuhan:   ) اللهAllah)   الرب  (Tuhan  الحـق  ((yang Benar ).

Antara contoh yang kedua, [6]firman Allah (s.w.t) :

 

"إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بـه الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كل دابـة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون " ( البقرة 164 )

 

Maksudnya :"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perselisihan malam dan siang, dan bahtera yang berlayar di laut dengan memberi manfaat kepada manusia, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air Dia dihidupkan bumi sesudah mati (kering)nya, dan di bumi itu Dia menyebarkan segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dengan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi golongan yang berakal.”

(al-Baqarah 2:164)

 

 

Dalam ayat ini al-Qur’an telah menyebut perkara-perkara yang terdapat pada kejadian langit dan bumi. Antaranya mentajallikan kesempurnaan kuasa Ilahi dan kebesaran Tuhan, menyaksikan keesaan-Nya, mentajallikan ketuhanan pada pergantian malam dan siang. Menampakkan rahmat-Nya dengan memberi kemudahan kapal dan perjalanannya di laut yang merupakan satu pengangkutan besar bagi kehidupan masyarakat.  Memperlihatkan kebesaran kuasa Allah pada air yang turun dari langit ke bumi gersang dan menghidupkannya dengan makhluk-makhluk yang sentiasa bertambah banyak sehingga beratus-ratus ribu, seolah-olah satu gambar yang terpapar padanya segala keajaiban dan keanehan. Al-Qur’an juga memaparkan rahmat dan kuasa Allah pada kejadian binatang yang pelbagai, dari yang melata.  Juga memperlihatkan rahmat dan hikmat-Nya melalui pengaturan angin dengan pelbagai aturan yang baik seperti cantuman benih pokok dan pernafasannya, boleh menolong manusia bernafas melalui gerak-geri dan goyang pokok itu. al-Qur’an juga menampakkan kewujudan Tuhan pada gerakan, himpunan dan pecahan awan  yang sedang tergantung di antara langit dengan bumi; bagaikan tentera, tunduk, setia  ketika menerima arahan, bertaburan ketika rehat. Kemudian berkumpul ketika mendengar taklimat dalam satu perbarisan yang besar.

 

Demikianlah selepas huraian ciptaan-ciptaan Tuhan, akal mendorong ke arah mendalami hakikatnya secara terperinci, maka Allah berfirman   أيات لقوم يعقلون       maksudnya: “Itu semua adalah sebagai tanda kepada kaum yang berfikir”. Ayat ini menyuruh kita menggunakan akal untuk merancang dan berfikir.

 

Kelebihan ketiga dari segi perkataan yang kukuh

 

Kadang-kadang al-Qur’an menyebut perbuatan Allah secara panjang lebar, kemudian diringkaskannya dengan cara kesimpulan. Dengan sebutan yang terperinci akan memberi kepuasan dan ketenangan. Sebutan ringkas itu juga memudahkan untuk menghafaznya. Contohnya:

 

"وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم واسحق إن ربك عليم حكيم"  ( يوسف 12:6 )

 

 

Maksudnya : Dan demikianlah Tuhan kamu memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan kepada kamu sebahagian daripada taabir mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya’qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan  nikmat-Nya kepada dua orang bapamu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Yusuf 12:6)

 

Ayat ini menunjukkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi Yusuf dan nenek moyangnya yang terdahulu, dengan berkata: “Sesungguhnya Allah (s.w.t) telah memilih kamu dari kalangan anak-anak Adam untuk martabat kenabian. Seluruh Nabi mempunyai hubungan dengan kamu lalu menjadikan kamu sebagai tuan kepada seluruh manusia. Di samping itu Dia menjadikan keluarga kamu sebagai tempat pengajaran dan petunjuk, menyampaikan berbagai-bagai ilmu dan hikmat ketuhanan.  Maka untuk kamu Allah telah menghimpunkan segala kekuasaan dunia yang bahagia dan kesenangan akhirat yang kekal. Ia menjadikan kamu - dengan ilmu dan hikmah itu - orang termulia di Mesir, Nabi yang besar, petunjuk yang bijaksana…setelah  menyebut nikmat-nikmat tersebut, dan bagaimana Allah telah menjadikannya dan nenek moyangnya dengan ilmu dan hikmah orang terbaik, firman Allah: Inna rabbaka ‘alimun hakim إن ربك عليم حكيم   Kehendak Tuhan dan hikmah-Nya menjadikan kamu serta nenek moyang kamu memperolehi cahaya nama Allah iaitu Maha Mengetahui lagi Maha  Bijaksana --  al-‘Alim al-Hakim  العليم الحكيم            .    

Demikianlah al-Qur’an menghuraikan nikmat-nikmat yang panjang lebar itu dengan begitu ringkas. Contohnya, firman Allah (s.w.t):

 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء … وترزق من تشاء بغير حساب

( آل عمران 27-26: 3 )

 

Maksudnya: “Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki … dan Engkau memberi rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.”

 (Ali ‘Imran 3:26-27)

 

Ayat ini menerangkan perbuatan-perbuatan Allah dalam kumpulan manusia, faedah yang boleh didapati daripadanya ialah:

Keagungan, kehinaan, kemiskinan dan kekayaan berkaitan terus dengan kehendak Allah dan kemahuan-Nya, iaitu gerak-geri dalam kebanyakan peringkat mengikut kehendak Allah dan bukan secara kebetulan.

 

Setelah ayat ini menjelaskan hukum, kamu berkata:  Sesungguhnya perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia ialah rezeki. Pada beberapa mukadimah ayat disebut  bahawa  rezeki itu datang secara terus menerus dari khazanah pemberi rezeki yang sebenarnya. Sesungguhnya rezeki kamu berhajatkan kesuburan tanah, kesuburan tanah berhajatkan musim bunga, musim bunga adalah dalam tangan yang menjadikan matahari, bulan dan menukar ganti siang dan malam. Oleh itu pemberian buah epal kepada seseorang merupakan satu rezeki. Ia merupakan hasil usaha  yang memenuhkan  bumi dengan pelbagai buahan dan Dialah pemberi rezeki yang sebenar-Nya.

 

Setelah huraian terperinci ini, al-Qur’an meringkaskannya dengan kesimpulan firman-Nya: Wa tarzuqu man tasha’ bi ghayr hisab   "وترزق من تشاء بغير حساب"   .

 

Kelebihan keempat dari segi keindahan balaghah

 

al-Qur’an menyebut kejadian makhluk Ilahi secara teratur mengikut susunan tertentu. Kemudian menerangkan bahawa pada setiap kejadian itu terdapat peraturan dan timbangan tertentu yang boleh menampakkan tujuan kejadian makhluk itu. Keadaan ini seolah-olah memberi satu gambaran nipis dan jelas tentang  nama-nama Tuhan pada setiap kejadian-Nya, seolah-olah mahkluk tersebut merupakan bentuk perkataan, Nama-nama ini merupakan makna bagi-Nya, ataupun perkatan itu sebagai buah-buahan dan nama-nama itu menjadi biji atau intinya. Contohnya :

 

"ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفةً في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين "( المؤمنون 12-14 ).

 

Maksudnya: “Dan sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari tanah * Kemudian Kami menjadikan  tanah itu air mani (yang disimpan)  dalam  tempat yang   kukuh ( rahim)* Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging. Dengan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikan dia makhluk yang ( berbentuk ) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”

(al-Mu’minun 23:12-14)

 

al-Qur’an menyebut peringkat kejadian manusia yang menakjubkan, indah dan tersusun, jelas seperti cermin, fa tabaraka’Llahu ahsan al-Khaliqin   "فتبارك الله أحسن الخالقين " seolah-olah setiap peringkat menampakkan diri-Nya.  Ayat tersebut ialah wahyu Diri-Nya Sendiri, bahkan  sudah wujud sebelum datangnya si penulis wahyu, sehingga timbul perasaan syak wasangka pada dirinya, lalu ia berkata: Adakah  ini diwahyukan  kepada saya juga? Pada hal kesempurnaan susunan penuturan di bahagian pertama, wujudnya perkataan-perkataan yang menarik dan bersesuaian dengan kehendak dapat melihat dirinya sebelum kedatangan ayat ini.

 

Demikian juga firman Allah (s.w.t):

 

"إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيامٍ ثم استوى على العرش يُغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لـه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين " ( الأعراف : 54 ).

 

Maksudnya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.”

(al-A’raf  7: 54)

 

Ayat ini menerangkan  tentang keagungan kekuasaan Ilahi Yang Maha Kuasa, bersemayam di atas Arasy. Tanda ketuhanan-Nya menguasai alam ini, lalu Dialah yang menukar malam kepada siang, seolah-olah dua utas tali reben saling bertindih. Matahari, bulan dan bintang-bintang bersedia menerima arahan seperti tentera yang patuh. Oleh itu setiap insan yang mendengar ayat ini akan berkata: Tabaraka’Llahu Rabb al-‘alamin  Baraka’Llah .. Ma sha’a’Llah  تبارك الله رب العالمين .. بارك الله  . .ما شاء الله  .    . Ayat tersebut ialah kesimpulan beberapa ayat yang terdahulu seperti biji-bijian buah-buahan dan air untuk kehidupannya.

 

Kelebihan kelima dari segi perkataan yang kukuh

 

al-Qur’an ada menyebut benda-benda materi yang terdedah kepada perubahan. Ia  menjadi hukum bagi pelbagai cara dan keadaan, menjadikan hakikat yang jelas nyata untuk dibuat kesimpulan, sama ada dengan menyebut nama Tuhan yang merupakan satu  sinaran, gambaran keseluruhan hakikat yang nyata, ataupun kesimpulan yang membawa akal untuk berfikir serta mengambil pengajaran. 

Antara contoh makna yang pertama, [7]firman Allah (s.w.t):

 

" وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم "

( البقرة 31-32 ).

 

Maksudnya: Dan kepada Adam Dia mengajarkan nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu Dia berfirman: Sebutkanlah nama benda-benda itu kepada-Ku jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab: ‘Maha Suci Engkau, tidak tiada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’ ”

(al-Baqarah 2: 31-32)

 

Ayat ini menyebut sebahagian dari satu peristiwa, iaitu sebab melebihkan Adam dalam urusan kekhalifahan daripada malaikat disebabkan ilmu. Kemudian menyebut peristiwa kekalahan malaikat di hadapan Saidina Adam tentang persoalan ilmu. Setelah itu disimpulkan kedua-dua peristiwa itu dengan menyebut dua nama dari al-asma’ al-husna – Anta al-‘Alim al-Hakim أنت العليم الحكيم )  )  - dengan erti kata  bahawa malaikat berkata: Kamu Ya Allah ! Maha Mengetahui, telah mengajar Adam sehingga dapat mengalahkan kami. Kamu Maha Bijaksana telah memberi segala yang sesuai sebagai persediaan kami, Kamu melebihkannya daripada kami dengan persediaannya.  

Antara contoh makna yang kedua: [8]

 

"وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودمٍ لبناً خاصاً سائغاً للشاربين * ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقومٍ يعقلون * وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون * ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقومٍ يتفكرون " ( النحل : 66- 69 ).

 

Maksudnya: “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pengajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya; ( berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah : Buatlah sarng-sarang di bukit-bukau, di pepohon kayu, dan tempat-tempat yang disediakan oleh manusia. Kemudian makanlah dari pelbagai buah dan laluilah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

(al-Nahl  16:66-69)

 

Ayat ini menunjukkan Allah telah menjadikan kibas, kambing, unta dan sebagai dari makhluk-Nya yang mengeluarkan susu, lalu menjadikan anggur dan tamar sebagai nikmat yang lazat.  Sebagaimana Allah menjadikan lebah sebagai mukjizat kekuasaan-Nya, begitulah ia mengeluarkan madu sebagai ubat kepada manusia, ditambah dengan kelazatan dan kemanisannya.  Akhir ayat ini membawa kita untuk bertafakkur, mengambil pengajaran dan membuat perbandingan dengan yang lain, seperti firman-Nya: Inna fi dhalik la ayah li-qawm yatafakkarun

 

" إن في ذلك لآيةً لقوم يتفكرون"

 

 

Kelebihan  keenam dari segi keindahan balaghah

 

al-Qur’an telah mengemukakan hukum ketuhanan dengan begitu luas dan tersebar, kemudian menyatukannya dalam satu isi penting, atau menepatinya dalam satu kaedah yang merangkumi semua. Contohnya, firman Allah      (s.w. t):

                                                                                                           

"وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم"  ( البقرة 255 : 2 ).

 

Maksudnya:  “Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara kedua-duanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

(al-Baqarah 2: 255)

 

Ayat kursi ini mengandungi 10 ayat yang memperlihatkan 10 peringkat ketauhidan dalam pelbagai bentuk, kemudian menggugurkan unsur-unsur syirik dan perkara-perkara yang bukan daripada Allah, sebagaimana firman-Nya :

 

"من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنـه"

 

Ayat ini menyebut nama Maha Agung yang mempunyai makna hakikat darjat keilahian yang paling tinggi, kerana ia menerangkan perbuatan ketuhanan pada martabat yang paling agung. Setelah menyebut semua perkara yang dilaksanakan oleh Tuhan di langit dan di bumi, al-Qur’an menyebut penjaga-Nya yang sempurna itu. Kemudian meringkaskan sumber-sumber ketajallian Tuhan itu dalam kesepaduan rumpun, dengan firman-Nya Wa huwa al-‘Ali al-‘Azim    "وهو العلي العظيم"

Salah satu contohnya lagi:

 

"الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج بـه من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار * وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار * وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها" ( إبراهيم : 32- 34 ).

 

Maksudnya: “Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu pelbagai buah yang menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) sungai-sungai bagimu. Bagimu juga Dia menundukkan  matahari dan bulan yang terus menerus beredar, dan juga  menundukkan malam dan siang. Dia memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu hitung.”

(Ibrahim 14: 32-34)

 

Ayat ini jelas menunjukan bagaimana Allah menjadikan alam sebagai istana buat manusia, lalu mengalirkan air untuk kehidupan dari langit ke bumi. Dia menjadikan langit dan bumi seperti khadam yang bekerja menyampaikan rezeki kepada sekalian manusia, sebagaimana kapal memberi peluang kepada setiap manusia belayar dengannya, untuk mengaut hasil bumi. Demi menjamin kehidupan manusia, setiap individu itu dapat tukar-menukar hasil usaha mereka. Allah menjadikan bagi setiap lautan, pokok angin yang mempunyai kedudukan  yang khusus, sementara angin seperti tali cemeti, kapal seperti kuda, laut seperti padang pasir yang luas. Allah (s.w.t) juga menjadikan perhubungan manusia dengan alam sekelilingnya dengan pengangkutan kapal ataupun perjalanan darat dan sungai, juga menjadikan baginya matahari dan bulan sebagai  pekerja kapal, tunduk kepada peredaran alam yang luas dan mendatangkan pelbagai musim serta menyediakan pelbagai  nikmat Ilahi kepadanya. Allah menjadikan juga malam dan siang, malam itu sebagai pakaian yang menutup manusia, agar beristirehat, siang pula untuk mencari rezeki.

 

Setelah kepelbagaian nikmat Ilahi ini, datang pula ayat yang menyimpulkan semuanya itu: Wa atakum min kulli ma sa’altumuh wa in ta’uddu ni’mata’Llah la tuhsuha"وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها"     Untuk menjelaskan sejauh mana keluasan nikmat Allah Taala ke atas manusia dan bagaimanakah ianya penuh dengan pelbagai nikmat, iaitu setiap yang diminta oleh manusia sama ada dengan hati atau lidah telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmat itu terlalu banyak, tidak habis dan tidak terbilang.          

 

 

Kelebihan  ketujuh dari segi keindahan balaghah

 

 

Ayat ini menerangkan hasil bagi sesuatu sebab-musabab dan tujuannya, untuk membezakan sebab yang zahir (perbuatan manusia), dan mengambil dari penyebab (Tuhan) itu sebagai kuasa ciptaan. Dan hendaklah ia ketahui bahawa sebab (perbuatan manusia) itu merupakan  penghalang yang nyata. Kerana ingin mencapai kebijaksanaan, sebenarnya kebijaksanaan itu datang  daripada Yang Maha Mengetahui lagi Bijaksana. Ayat ini dapat memberi faedah dengan menyebut hasil dan tujuan.  Sesungguhnya sebab- musabab itu  sekalipun tampak ia berhubung kait  dengan penyebab tetapi sebenarnya mempunyai jarak perbezaan yang sangat jauh.

 

Kerana sebab dan penyebab mempunyai jarak yang jauh, maka antara jarak yang jauh sebab dengan penyebab itu terpancarlah Nama Tuhan seperti bintang-bintang bercahaya. Kemunculan Nama-nama itu bersifat maknawi, seperti kelihatan adanya hubungan antara kaki langit dengan gunung-ganang, di sekelilingnya yang berhubung kait dengannya. Sedangkan terdapat jarak yang amat besar antara benda-benda di sekelilingnya dengan  lelangit. Begitu juga antara sebab dan penyebab terdapat jarak maknawi yang sangat besar, tidak dapat dilihat kecuali dengan teropong iman dan cahaya al-Qur’an. Antara contohnya, firman Allah (s.w. t):

 

فلينظر الإنسانُ إلى طعامه * أنّا صببنا الماء صبّاً * ثم شققنا الأرض شقّاً * فأنبتنا فيها حبّاً * وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخلاً * وحدائقَ غُلباً * وفاكهة وأبـّاً * متاعاً لكم ولأنعامكم  ( عبس : 24- 32 ).

 

Maksudnya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami menumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan dan rerumput, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakanmu.”

(‘Abasa 80: 24-32)

 

Ayat ini menyebut mukjizat-mukjizat Ilahi secara tersusun dan bijaksana, menghubungkaitkan sebab dengan penyebab. Pada penutup dijelaskan tujuannya dengan lafadh  mata’an lakum wa li-an’amikumمتاعاً لكم ولأنعامكم   . Di akhir itu juga ditunjukkan tingkah laku yang tersirat  di sebalik sebab dan penyebab.

Sesungguhnya ungkapan mata’an lakum wa li-an’amikum    (متاعاً لكم ولأنعامكم)    itu mengambil semua sebab kuasa untuk kewujudan. Kamu akan berkata: “Air diturunkan dari langit sebagai penyediaan rezeki kamu dan binatang ternak. Ia tidak turun dengan sendirinya kerana  tidak mempunyai kuasa yang menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan kepada kamu dan  binatang ternakan. Oleh itu akan diutus curahan hujan daripada Yang Berkuasa”.

 

Tanah tidak mempunyai perasaan, apatah lagi mengasihani dan  menyediakan rezeki bagi kamu. Tanah itu tidak terbelah dengan sendiri melainkan Dia (Tuhan) yang dapat membelahnya dan memberi nikmat-nikmat daripada-Nya kepada kamu.

.

Begitu juga pokok dan tumbuh-tumbuhan, ia jauh sama sekali dari menyediakan buah-buahan dan biji-bijian sebagai belas kasihan dan memberi rezeki kepada kamu semua. Oleh itu terdapat seutas tali yang terjuntai di sebalik tabir ghaib, dihulurkan oleh yang Maha Bijaksana lagi Penyayang. Ia mengantungkan nikmat-nikmat di situ lalu dikirimkan kepada semua kehidupan. Begitulah jelasnya kepada kita, melalui ayat Nama-nama Tuhan yang banyak seperti al-Rahim, al-Razzaq, al-Mun’im, dan al-Karim.

 

Contohnya :

 

" ألم تر أن الله يُزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الوَدْق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بَرَد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار * يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار * والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير " ( النور : 43- 45 ).

 

Tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bahagian-bahagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butir-butiran) salji dari langit, iaitu dari (gumpalan-gumpalan awan) seperti gunung-ganang. Maka ditimpakan-Nya salji itu kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari sesiapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah menggantikan malam dan siang, sesungguhnya pada yang demikian  itu pelajaran yang besar bagi orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air, maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebahagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(al-Nur 24:43-45)

 

Ayat ini menjelaskan tingkah laku yang ajaib pada penurunan hujan dan pembentukan awan yang merupakan suatu tabir yang dengannya tersirat rahmat Ilahi. Sepenting-penting mukjizat ketuhanan, dijelaskannya seolah-olah ceraian awan bertebaran yang tersirat dalam perut langit biru itu, seperti tentera-tentera yang berkeliaran untuk berehat. Ia akan terkumpul dengan perintah Allah lalu bersatulah ceraian-ceraian tersebut menjadi  segumpal awan seperti bala tentera berhimpun ketika mendengar suara trompet askar. Maka diturunkan hujan untuk menghidupkan semua kehidupan. Penurunan hujan dari awan-awan yang sebesar bukit, seputih dan sesejuk salji rasanya akan memperlihatkan kehadiran hujan sebagai suatu utusan. Tidak akan terkumpul ceraian-ceraian awan kecil seperti bukit pada waktu langit cerah, melainkan dikirimkan oleh Yang Maha Mengetahui kehidupan tersebut. Dari penjelasan di atas terserlah Nama-nama Tuhan seperti al-Qadir, al Alim, al-Mutasarrif, al-Mudabbir, al-Murabbi, al-Mughith dan al-Muhyi.

 

Kelebihan kelapan dari segi perkataan yang kukuh

 

al-Qur’an menyebut perbuatan Allah yang ajaib lagi indah  di dunia ini, agar setiap akal dapat mempercayai-Nya dan menyediakan hati untuk beriman dengan segala perbuatan mukjizat-Nya di akhirat. al-Qur’an juga menggambarkan keajaiban  perbuatan Ilahi yang akan berlaku pada masa akan datang dan pada Hari Akhirat dengan gambaran membolehkan kita percaya dan merasa tenang dengan apa yang dilihat seumpamanya. Contohnya:

 

" أو لم ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين "

 

sehingga akhir ayat dari surah Yasin itu.

 

Ayat ini berhubung dengan Hari Kiamat, ia menjelaskan beberapa dalil tentang adanya hari tersebut dengan tujuh atau lapan gambaran yang berlainan.

Ia terlebih dahulu mengemukakan ciptaan awal manusia pada  tahap pertama dengan menyebut:

Kamu akan melihat proses penciptaanmu dari setitik air mani ke segumpal darah, dari segumpal darah ke segumpal daging, dari segumpal daging dibentuk menjadi manusia. Oleh itu bagaimanakah kamu mengingkari kebangkitanmu pada Hari Akhirat, ia seperti ini, malah lebih mudah lagi ?  Kemudian ayat " الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً"  ini menunjukkan nikmat yang dikurniakan kepada manusia. Pengurniaan semua nikmat itu tidak akan mensia-siakan kamu dan tidak membiarkan kamu kekal tidur di dalam kubur tanpa dibangunkan. Kemudian Dia berkata sebagai metafora, sesungguhnya kamu akan melihat kehidupan dan kehijauan pokok-pokok yang telah mati. Bagaimanakah kamu menjauhi tulang yang serupa dengan bara  untuk hidup dan tidak dikias kepadanya? Apakah mungkin tidak berdaya untuk menghidupkan benda-benda di langit dan di bumi dari menghidupkan manusia dan mematikannya, sedangkan ia merupakan hasil langit dan bumi?  Adakah mungkin bagi sesiapa yang mentadbir pokok-pokok membiarkan buahnya untuk orang lain?  Adakah kamu menyangka perkara itu dibiarkan begitu sahaja, sedangkan ia telah diuli oleh semua ceraian kecil dengan bijaksana dan membiarkan hasilnya begitu sahaja? Demikianlah yang menghidupkan kamu di Padang Mahsyar, ditangan-Nyalah kunci langit dan bumi dan semua kejadian tunduk kepada-Nya seperti tentera yang taat. Ditundukkannya mereka itu dengan perintah Kun Fayakun. Siapakah yang menjadikan musim bunga begitu mudah seperti menjadikan sekuntum bunga dan menjadikan semua binatang secara mudah dengan kuasa-Nya seperti menjadikan lalat. Maka tidak dan sama sekali tidak ditanyakan persoalan untuk melemahkan yang empunya kuasa dengan pertanyaan-pertanyaan sedemikian:  man yuhyi al-‘izam    (من يحي العظام) .

Rangkap ayat  ini, Fa subhana alladhi biyadih malakut kulli shay’  (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء  )      menjelaskan bahawa di tangan Allah (s.w.t) lah kunci segala sesuatu. Dialah yang menukar malam dan siang, dari musim sejuk ke musim panas secara mudah seolah-olah lembaran buku. Dunia dan akhirat disisinya seperti dua buah rumah yang boleh dibuka dan ditutup. Jika begitu, maka natijah bagi semua dalil ialah: wa ilayh turja’un  وإليه  ترجعون  ) ( .  Dialah yang menghidupkan sesiapa yang ada di dalam kubur dan mendorongkannya di Padang Mahsyar serta menyempurnakan hisab kamu di hadapan dewan-Nya yang suci.

 

Demikianlah kamu melihat ayat-ayat ini telah menyediakan buah fikiran dan memberi persediaan kepada hati tentang persoalan Pandang Mahsyar dengan ukuran perbuatan di dunia.

 

Dan al-Qur’an juga menyebut perbuatan akhirat dalam bentuk rupa yang boleh di rasa dengan menunjukkan contoh di dunia agar tidak mengingkari dan menjauhinya.

Contohnya:

 

"بسم الله الرحمن الرحيم * إذا الشمس كوّرت * وإذا النجوم انكدرت * وإذا الجبال سيرت * وإذا العشار عطلت * وإذا الوحوش حشرت * وإذا البحار سجرت * وإذا النفوس زوجت * وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قُتلت * وإذا الصحف نشرت * وإذا السماء كشطت * وإذا الجحيم سعرت * وإذا الجنة أزلفت * علمت نفس ما أحضرت * … "         sehingga akhir surah.

 

Maksudnya: “Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, unta-unta yang bunting ditinggalkan, binatang-binatang liar dikumpulkan, lautan dijadikan meluap, dan roh-roh ditemukan, bayi-bayi perempuan yang  dikuburkan hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah ia dibunuh, dan catatan-catatan amal dibuka, langit dilenyapkan, neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan;   maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya…hingga ke akhir surah”

(al-Takwir  81:1-14 – hingga akhir)

 

 

" بسم الله الرحمن الرحيم * إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكب انتثرت * وإذا البحار فجرت * وإذا القبور بعثرت * علمت نفس ما قدمت وأخرت  "

 

sehingga akhir surah.

 

Maksudnya: “Apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.”

            (al-Infitar 82: 1-5 – hingga akhir)

 

" بسم الله الرحمن الرحيم * إذا السماء انشقت * وأذنت لربها وحقت * وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت * وإذنت لربها وحقت … "

 

sehingga akhir ayat.

 

Maksudnya: “apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh; dan apabila bumi diratakan,dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya serta menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya.”

(al-Inshiqaq 84:1-5  - hingga akhir)

 

 

Kamu akan melihat bahawa surah-surah ini menyebut perubahan kejadian, juga perbuatan ketuhanan yang utuh dengan gaya bahasa yang  menjadikan hati manusia tertawan dalam ketegunan dan memukau fikiran, terus dalam kehairanan.  Bagaimanapun seseorang manusia itu, apabila dia melihat kejadian pada musim luruh dan musim bunga, ia akan dapat menerimanya dengan senang dan mudah.  Demikian juga penafsiran ketiga-tiga surah ini panjang, kita hanya mengambil satu sahaja sebagai contoh: Wa idha al-suhuf nushirat ( وإذا (الصحف نشرت ) .   Ayat ini menyatakan bahawa pada perhimpunan Padang Mahsyar akan dibentangkan segala amalan seseorang yang tertulis dalam satu catatan.  Persoalan ini adalah pelik dan ajaib, dengan ayat tersebut  tidak dapat dicungkil oleh pemikiran walau apapun caranya.  Surah berkenaan samalah seperti perhimpunan pada musim bunga, dan samalah juga bagi isi-isi perumpamaan  yang lain.  Begitu juga perumpamaan “pembentangan catatan” adalah amat jelas sekali.  Setiap buah, dahan dan pokok mempunyai  tugasnya yang tersendiri dan  fungsinya yang tertentu.  Ia melakukan pengabdian dan bertasbih dengan bentuk yang menzahirkan nama-nama Tuhan Yang Maha Indah, maka semua pekerjaan tersebut mencakupi sepanjang riwayat hidupnya dari asal usul dan matlamatnya.  Ia akan memanifestasikan keseluruhannya pada musim bunga yang lain di tempat yang berlainan.  Dengan perkataan yang lebih seni bahasanya (balaghahnya mengagumkan), laku perbuatan induk dan asal usulnya termasuklah bentuk dan kelakuan yang zahir. Demikianlah juga Dia (Tuhan) akan membentangkan biodata perbuatannya dengan menumbuhkan dahan-dahan dan mengeluarkan dedaun serta buah-buahan.

           

Sesungguhnya yang melaksanakan ini semua di hadapan kita dengan penuh hikmat, terjaga, terurus, terdidik dan penuh kelembutan ialah Dia melalui firman-Nya: Wa idha al-suhuf nushirat    ( وإذا الصحف نشرت ). Dan begitu juga, ukur bandinglah data-data yang lain dengan kaedah ini. Sekiranya kamu berupaya membuat kesimpulan, maka buatlah rumusan.  Justeru untuk membantu dan menolong kamu, kami juga menyebutkan  Wa idha al-shams kuwwirat  ( إذا الشمس كورت)  .  Sesungguhnya perkataan kuwwirat  (كورت)    yang dikehendaki dalam ayat ini bermaksud: dibalut dan dikumpulkan.  Ia merupakan perumpamaan yang hebat, jelas menunjukkan perumpamaan di dunia ini.

 

1.         Sesungguhnya Allah (s.w.t) dengan mengangkat hijab  dari matahari itu yang menerangi dunia seperti sebuah lampu. Dia telah mengeluarkan khazanah rahmat-Nya dengan memanifestasikannya ke dunia ini. Dia akan membalut permata itu (matahari) dan menudungnya ketika berakhirnya dunia ini.

 

2.   Matahari ditugaskan  dan diarahkan supaya menyebarkan kilauan cahayanya pada siang hari dan membalutnya pada waktu petang. Dan begitulah silih bergantinya siang dan malam untuk kepentingan  bumi.  Ia (matahari) mengumpulkan semua keperluannya. Kemudian bulan mengambilalih tugas hingga ke suatu ketika. Sehingga tiba suatu hari dimaafkan (terkecuali) dari kepentingannya, dan diasingkan dari tugasnya walaupun tidak wujud sebab untuk kemaafan dan mengenepikan fungsinya.  Proses tersebut telah “meluas” di atas permukaan matahari seperti yang dikemukakan oleh ahli astronomi tentang berlakunya dua tempat kebocoran ozon sekarang ini yang jelas semakin meluas sedikit demi sedikit.  Dengan kebocoran ozon ini yang semakin hari membesar, tetapi dengan izin Tuhan, cahaya yang tersebar di atas permukaan bumi akan membalut dirinya dengan sendiri (matahari). Tuhan Yang  Maha Mulia telah berfirman: Setakat inilah tugas kamu selesai di atas permukaan bumi, ayuh pergi ke neraka jahanam untuk membakar mereka yang menyembah-Mu, menghina tugas cakerawala seumpamamu, membencinya dengan menuduh perbuatan khianat serta tidak menunaikan janji.  Dengan itu matahari berkata: Itulah urusan rabbani (Tuhan): Idha al-shams kuwwirat    إذا الشمس كوّرت   ) )   di sebahagian wilayah-Nya.

 

Kelebihan Kesembilan Dari Segi Keindahan Balaghah

 

al-Qur’an al-karim telah menyebut sebahagian daripada tujuan khusus (juz’iyah) untuk ditukarkan juz’iyah tersebut kepada kaedah-kaedah umum (kulliyah) dan mengerakkan pemikiran untuk menetapkan maksud yang  juz’i tersebut serta mengakuinya dan menguatkannya dengan nama-nama Tuhan yang merupakan kaedah kulliyah. Cohtohnya, firman Allah (s.w.t):

 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ( المجادلة : 1 )

 

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal-jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(al-Mujadalah 58:1)

           

al-Qur’an menjelaskan fakta bahawa Allah mendengar segala benda sehingga Dia mendengar namanya (al-Haqq) sendiri, merupakan perkara khusus (juz’iyah).  Peristiwa kelembutan seorang perempuan merupakan  pentajallian rahmat Tuhan, yang merupakan mahkota kepada realiti kasih sayang dan lemah lembut. Allah  telah mengambil perhatian  terhadap dakwaan wanita tentang suaminya sepertimana perkara-perkara besar yang lain dengan nama al-Rahim. Allah menperhatikan wanita tersebut dengan sesungguhnya berdasarkan nama al-Haqq.

 

Untuk menjadikan maksud yang khusus (juz’i) ini meliputi umum (kulli), ayat al-Qur’an tersebut menyatakan bahawa Dia mendengar dan melihat sekecil-kecil peristiwa dari kalangan makhluk-Nya. Dialah  terkaya daripada segala yang mungkin.  Dia yang merupakan Tuhan sejagat, melihat apa jua di maya pada ini yang berupa kezaliman dan rintihan yang teraniaya.  Sesiapa yang tidak melihat bencana dan tidak mendengar aduan mereka, maka tidak mungkin Dia menjadi Tuhan mereka.

Oleh itu, ayat Inna’Llaha Sami’un Basir  ( إن الله سميع بصير) menjelaskan dua kebenaran yang agung, seperti yang dinyatakan, di samping maksud yang  khusus  (juz’i) tadi satu perkara yang  umum (kulli).

Contoh yang kedua, firman-Nya:

 

فسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ( الإسراء : 1 )

 

Maksudnya: “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkati sekelilinginya, supaya Kami memperlihatkan sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

 

            al-Qur’an al-karim menamatkan ayat ini dengan ungkapan Innahu Huwa al-Sami’ al-Basir  (  (إنه هو السميع البصير) setelah menyebut peristiwa Israk dan Mikraj Rasul-Nya (s.a.w) yang dikasihi dari tempat permulaan Mikraj, iaitu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan penghujungnya yang dimaklumkan oleh surah al-Najm.

 

            Ganti nama innahu          إنه boleh dimaksudkan sebagai Allah Ta’ala dan boleh juga dimaksudkan Rasul-Nya (s.a.w).  Apabila ia dirujuk sebagai Rasul-Nya (s.a.w), maka seni balaghah dan kesesuaian ungkapannya  bermaksud: Sesungguhnya perjalanan yang khusus (juz’i) ini ialah sebahagian daripada perjalanan yang umum, dan dalam penaikan yang umum (kulli) ini dia telah mendengar dan menyaksikan segala yang terpandang olehnya. Didengarnya ayat-ayat ketuhanan dan melihat keindahan ciptaan Ilahi sepanjang penaikannya di martabat-martabat yang umum bagi nama Tuhan sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Semua ini menunjukkan bahawa perjalanan yang khusus (juz’i) merupakan kunci kepada perjalanan yang umum merangkumi semua keajaiban ciptaan Ilahi.

 

            Jika sekiranya gantinama tersebut dimaksudkan Allah (s.w.t), maka ketika itu maknanya adalah begini: bahawa Allah Taala telah memanggil hamba-Nya untuk datang ke pangkuan-Nya, demi memberikan sesuatu yang penting dan memikulkan suatu tugasan. Lalu Dia menjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang merupakan tempat perhimpunan para Nabi.  Setelah pertemuan dengan para Nabi dan memperlihatkan bahawa dia (Muhammad) sebagai pewaris penghulu Nabi. Di perjalankannya di sekitar ruangan kerajaan-Nya sehingga sampai ke Sidratul Muntaha sedekat dua panahan atau lebih hampir lagi.

 

Begitulah perjalanan itu merupakan Mikraj yang merupakan khusus (juz’i), serta menaikkannya untuk membawa suatu amanah yang besar, meliputi seluruh umat Muhammad. Bersamanya cahaya yang jelas menerangi seluruh umat, menukar bentuk-bentuk dan mengecapinya dengan celupannya.  Lebih daripada itu lagi, malah ia  kunci yang dapat membuka pintu kebahagian yang kekal serta nikmat yang abadi.

 

Atas sebab-sebab yang disebutkan, Allah telah menyifatkan diri-Nya Innahu Huwa al-Sami’ al-Basir   supaya menampakkan - pada amanah, cahaya dan kunci – apa yang dapat menyerlahkan hikmat-hikmat yang agung, merangkumi keseluruhan kejadian, berkenaan seluruh makhluk-Nya di jagat raya ini.

Dan contoh lain, Firman Allah (s.w.t):

 

الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ( فاطر : 1 )

 

 

Maksudnya:  “Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus pelbagai macam urusan) yang mempunyai sayap masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan apa yang dikehendakinya pada ciptaan-Nya itu. Sesungguhannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Fatir 35:1)

 

            Dalam surah ini Allah berfirman: Sesungguhnya Pencipta tujuh petala langit dan bumi memiliki keagungan yang menghiaskannya dan menjelaskan kesan-kesan kesempurnaan-Nya dengan jumlah bukti yang tidak terhingga banyaknya.  Ini membuatkan mereka sentiasa mengagungkan-Nya sehingga tidak henti-henti dengan pujian dan syukur.  Allah Ta’ala juga menghiaskan bumi dan langit, dengan nikmat dan alamat yang tidak terhitung. Langit dan bumi turut  memuji-Nya dengan lidah nikmat-Nya dan lidah manusia yang mendapat nikmat di permukaan bumi ini serta mengucap syukur kepada Penciptanya Yang Maha Pemurah.

 

Setelah itu Dia berfirman: “Sesungguhnya Dialah Allah yang menganugerahkan kecanggihan teknologi kepada manusia, dan sayap kepada burung-burung. Dengan teknologi atau sayap anugerah Allah itu dapatlah mereka bergerak dari satu bandar ke satu bandar lain, dan dari satu negeri ke negeri lain.  Dan Dialah juga yang membenarkan penghuni bintang dan mahligai langit yang terdiri daripada para malaikat, supaya dapat bergerak di antara kawasannya di lapisan langit, sudah pasti Dialah yang berkuasa ke atas segalanya.  Maksudnya, Dialah yang menganugerahkan sayap kepada lalat untuk terbang dari satu buah ke buah yang lain, juga burung mempunyai sayap untuk terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Dialah juga yang menjadikan para malaikat mempunyai sayap untuk terbang dari planet Zuhra ke Musytari atau dari Musytari ke Zuhal.

 

Sementara ayat mathna wa thulath wa ruba’  pula menunjukkan bahawa malaikat tidak terhad dengan juz’iyah dan tidak dikaitkan dengan tempat tertentu, seperti keadaan penghuni bumi, malah ada kemungkinan ia wujud pada satu masa di empat bintang (planet) atau lebih.

 

            Keadaan khusus (juz’iyah) ini - iaitu menyiapkan malaikat dengan sayap - menunjukkan keagungan kekuasaan Ilahi secara mutlak dan umum, dan menegaskan dengan kesimpulan“Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa ke atas segala sesuatu”.

 

Kelebihan Kesepuluh Dari Segi Keindahan Balaghah.

 

            Ayat al-Qur’an ada menyebut perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan oleh manusia dan menyanggahnya.  Kemudian Allah menutup keterangan ayat tersebut dengan menyebut nama-nama-Nya yang indah, menunjukkan rahmat-Nya supaya manusia tidak berputus asa.  Contohnya, firman Allah (s.w.t):

 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا * سبحانه وتعالى عمّا يقولون علواً كبيرا * تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفورا ( الإسراء : 42- 44 )

 

“Kalau ada tuhan yang lain bersama Allah sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah tuhan-tuhan itu akan mencari jalan  menuju kepada Allah yang mempunyai ‘Arasy.  Maha Suci Allah yang Maha Tinggi dari apa yang mereka katakan itu.  Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk di dalamnya sentiasa bertasbih kepada-Nya.  Semuanya bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak memahami-Nya.  Sesungguhnya Allah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun”.

(al-Isra’ 17:42-44)

 

            Ayat ini menjelaskan: “Katakan kepada mereka sekiranya dalam kerajaan Allah ada yang berkongsi dengan-Nya seperti yang mereka ucapkan, nescaya tangan-tangan mereka akan mencampuri urusan ‘Arasy  Allah.  Lalu huru-haralah peraturan alam ini.  Akan tetapi semua makhluk dari tujuh lapisan langit sehingga ke alam nyata , sejuzuk atau kesemuanya, yang kecil muhupun yang besar bertasbih dengan bahasa mereka serta memuji dan mensucikan-Nya dengan menyebut al-asma’ al-Husna serta membersihkan Allah dari sebarang pensyirikan.

 

            Sesungguhnya langit mensucikan-Nya dan bersaksi atas keesaan-Nya, termasuklah pelbagai planet dan bintang yang beredar dengan mengikut peraturan-Nya.  Sesungguhnya seluruh angkasa bertasbih mensucikan-Nya dan bersaksi atas keesaan-Nya melalui suara awan dan bahasa petir, guruh serta titsan hujan.  Bumi memuji pencipta-Nya dan mentauhidkan Allah dengan perkataan makhluk yang hidup, iaitu haiwan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang wujud di situ.  Begitu juga tumbuh-tumbuhan memuji dan mentauhidkan Allah melalui suara dedaun, bunga dan buah-buahan.

 

                Setiap makhluk yang kecil dan bahagian-bahagiannya yang halus bertasbih kepada Allah dengan isyarat-isyarat yang merupakan ukiran tertentu.  Kesemuanya, dengan nama Allah Yang Maha Indah, memuji dengan kebesaran dan keesaan-Nya..  Oleh itu seluruh alam ini dengan lidah yang satu memuji pencipta-Nya Yang Agung dan bersama-sama mentauhidkan-Nya. Oleh demikian, sempurnalah tanggungjawab penghambaan terhadap Allah.

 

                Manusia adalah sebaik-baik kejadian dicipta dengan tujuan dan sebagai khalifah yang mulia.  Manusia diciptakan berbeza dengan makhluk lain.  Tiba-tiba ada manusia yang kufur dan syirik kepada Allah.  Kenapa manusia melakukan perkara buruk ini ?  Berapakah banyak hukuman yang akan diterima atas apa yang mereka lakukan ?  Sekalipun manusia berada di lembah putus asa, lalu Allah menerangkan pengharapan dan pengampunan dari al-Rabb al-Jalil seperti firman-Nya: Innahu kana Haliman Ghafura

 

إنـه كان حليماً غفورا

 

“Sesungguhnya Dia mengampun dan amat Lembut (Penyayang)”

(al-Isra’ 17:44)

 

                Fahamilah dari isyarat kesepuluh i’jaz ini. Terdapat kesimpulan pada akhir ayat tersebut menunjukan cahaya-cahaya pancaran hidayah i’jaz yang banyak. Sehingga para ahli bahasa tidak dapat menahan diri mereka dari kehairanan apabila berhadapan dengan susunan bahasa yang indah. Mereka  berkata “Ini bukanlah bahasa manusia”.  Dengan penuh keyakminan mereka mengimani firman Tuhan: In huwa illa wahyun yuha

 

إن هو إلا وحي يوحى

 

“Sesungguhnya apa yang diucapkan olehnya (Muhammad [s.a.w]) adalah wahyu yang diutuskan kepadanya.”

(al-Najm 53:4)

 

            Inilah antara ayat yang menunjukkan kehebatan ayat al-Qur’an.  Sedangkan masih terdapat banyak lagi ayat yang lain seumpamanya yang belum dikaji. Terdapat ciri-ciri i’jaz yang indah yang dapat dilihat oleh orang buta

 

Nur Ketiga

 

            al-Qur’an al-karim tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana perkataan.  Kedudukan bahasanya yang tinggi mempunyai kekuatan, keelokan dan kecantikannya dalam empat perkara:

 

1.         Yang berkata-kata

2.         Yang dihadapkan kata-kata

3.         Tujuannya

4.         Kedudukannya.

 

Kedudukan kata-kata yang tinggi itu hendaklah dilihat kepada siapa yang berkata, kepada siapa dia berkata, kenapa dia berkata dan untuk apa dia berkata. Janganlah terbatas pada satu-satu aspek sahaja.

 

                Kerana kekuatan dan keindahan perkataan mengandaikan empat perkara tersebut di atas, maka dengan memperhatikan sinaran pancaran cahaya al-Qur’an kamu akan lihat keindahan dan ketinggiannya.

 

 Ya! Sesungguhnya bersandarkankkuatan si pengungkap,  jika perkataan itu berupa suruhan atau larangan maka terkandung kehendak orang yang berkata dan kekuatannya mengikut keperluannya, ketika itu kata-kata dapat memberi kesan positif seperti aliran eletrik yang tidak dihalang atau dilawan. Begitulah perkataan itu boleh menjadi kuat atau lemah mengikut nisbah tersebut. Contohnya, firman Allah:

 

 

يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ( هود : 44 )

 

“Wahai bumi! Seraplah air. Wahai langit!  Berhentilah dari menurunkan hujan”.

(Hud 11: 44)

 

            Begitu juga firman-Nya:

 

فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ( فصلت : 11 )

 

“Dan dia berkata kepada langit dan bumi, patuhilah kamu berdua akan perintah-Ku sama ada secara sukarela atau dengan paksa”.  Keduanya menjawab “Kami berdua patuh dengan sukarela”.

(Fussilat  41:11)

 

Lihatlah kepada kekuatan dan ketinggian suruhan-suruhan-Nya.  Kemudian lihatlah kepada kata-kata manusia terhadap benda-benda seperti : “Berhentilah wahai bumi, hujanlah wahai langit dan datanglah wahai kiamat.”

               

 

Bolehkah kita samakan perkataan itu dengan perkataan Allah yang lalu? Di manakah kehendak manusia yang diikuti hanya berasaskan keinginannya (niat). Dari manakah datang suruhan ? Dialah yang memberi perintah dan menghitung amalannya.

 

Dari manakah perintah seorang ketua negara yang agung yang mana ia menyuruh tentera dengan berkata: Majulah. Di manakah perintah dari seorang tentera yang sederhana yang tidak diendahkannya. Kedua perintah tersebut sekalipun merupakan suatu gambaran tetapi jarak perbezaan kedua-duanya amat jauh seperti antara ketua umum dan tentera biasa. Contohnya firman Allah:

 

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ( يس : 82 )

 

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila menghendaki adanya sesuatu benda hanya dengan berkata: ‘Jadilah’ , maka terus benda itu menjadi”

(Yassin 36:82)

 

Begitu juga contoh lain seperti firman Allah:

 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم ( البقرة : 34 )

 

“Dan apabila Kami berkata kepada Malaikat sujudlah kamu kepada Adam, lalu Malaikat terus sujud.”

(al-Baqarah 2:34)

           

Lihatlah betapa hebatnya suruhan Allah seperti di atas.  Kemudian bandingkanlah pula dengan perkataan manusia.  Perbandingannya bagaikan cahaya kelip-kelip berhadapan dengan cahaya matahari yang terang-benderang.

 

            Di manakah gambaran seorang pekerja yang melaksanakan amalannya? Di manakah kata-kata orang yang baik ketika membuat kebaikannya. Setiap satu menggambarkan perbuatan. Dengan Dia berkata: “Lihatlah, saya membuat ini untuk ini, saya membuat ini untuk itu, ini begini dan itu begitu.  Begitu juga Allah menerangkan perbuatan-Nya untuk dilihat mata dan didengar  telinga, seperti firman Allah :

 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زرج بهيج * تبصرة وذكرى لكل عبد منيب * ونزّلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد * والنخل باسقات لها طلع نضيد * رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج . ( ق : 6 – 11 )

 

“Tidakkah kau melihat langit di atasmu, bagaimana kami membinanya dan kami menghiasinya serta ia tidak retak dan renggang.  Dan bumi ini bagaimana kami bentangkan dan padanya kami meletakkan  gunung yang kukuh serta kami menumbuhkan  segenap jenis tanaman yang indah subur, untuk menjadi perhatian dan peringatan bagi setiap hamba yang mahu kembali (taat) kepadanya.  Dan kami menurunkan air hujan yang banyak faedahnya dari langit lalu dengan itu kami menumbuhkan  kebun-kebun dan bijian yang dituai.  Serta pohon-pohon tamar yang tinggi menjulang mengelarkan mayang yang berlapis-lapis dan hebat putiknya.  Semuanya sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami.  Dan dari air itu kami menghidupkan bumi yang mati.  Demikian juga keadaan keluarnya (orang mati daripada kubur pada Hari Kiamat).”

(Qaf  50:6-11)

           

Di manakah lagi gambaran yang bergemerlapan seperti bintang dalam burujnya seperti yang digambarkan dalam al-Qur’an.  Ia seperti buah  syurgawi.  Terdapat banyak dalil yang menerangkan keadaan manusia semasa dibangkitkan semula dan berhimpun di padang Mahsyar.  Tidak ada penuturan manusia yang mampu menandingi al-Qur’an.  Gambaran yang diberikan oleh al-Qur’an begitu indah dan jelas.

 

Dari penjelasan ayat afalam yanzuru   (أفلم ينظروا) sehingga  kadhalik al-khuruj  ( كذلك الخروج ) memerlukan masa yang panjang. Oleh itu kami memadai dengan penerangan ini dan meneruskan perkara yang lain.

 

            Al-Qur’an membuat pendahuluan dengan jelas supaya golongan kafir dapat menerima kebenaran hari pembalasan kerana mereka mengingkarinya pada permulaan surah.  Allah berfirman kepada mereka:

 

“Apakah kamu tidak melihat kepada langit di atasmu, bagaimana Kami mendirikannya dengan binaan yang teguh teratur?  Apakah kamu tidak melihat bagaimana Kami menghiasi langit itu dengan bintang, matahari dan bulan tanpa sebarang kekurangan dan kecacatan?  Apakah kamu tidak melihat bagaimana Kami meluaskan bumi dan Kami menghamparkannya bagi kamu dengan penuh kebijaksanaan-Nya dan kemudian Kami mengukuhkan ia dengan gunung-ganang bagi mengimbangi lautan?  Apakah kamu tidak melihat Kami menciptakan pasangan yang cantik dan berbagai-bagai pada bumi itu, sama ada pada tumbuhan atau sayuran dan Kami menghiasikannya seluruh permukaan bumi?  Apakah kamu tidak melihat bagaimana Kami mencurahkan air yang berkat dari langit lalu menumbuhkan kebun-kebun tanaman dan buah-buahan yang lazat seperti tamar dan sebagainya sebagai rezeki bagi hamba Kami?  Apakah mereka tidak melihat bagaimana Aku menghidupkan bumi yang mati dengan air itu?  Aku mendatangkan keperluan dunia ini sepenuhnya.  Sepertimana Aku mampu mengeluarkan tumbuhan dari bumi yang mati, begitulah juga Aku mampu menghidupkan kamu pada Hari Kiamat kelak dan pada ketika itu bumi akan mati dan kamu pula akan dibangkitkan dalam keadaan hidup.”

 

Demikianlah dengan jelas ayat-ayat itu memperkatakan kebenaran Hari Kiamat.  Apa yang kami tunjukkan ini merupakan salah satu sahaja daripada ribuan ayat yang ada. Di manakah kata-kata yang didakwa  oleh manusia terhadap Tuhan?

 

Sesungguhnya kami mengikuti dari awal risalah sehingga di sini sebagai jejak yang cenderung pada masalah i’jaz. Kami meninggalkan banyak kebenaran al-Qur’an yang tersirat. Kami membuat gambaran seperti cahaya lilin agar semua seteru tunduk pada i’jaz al-Qur’an.

 

Sekarang kajian kami telah sempurna dan telah menetapkan i’jaz al-Qur’an itu sebagai ketetapan yang bersinar. Kami menunjukkan sebahagian kata-kata berdasarkan nama Tuhan yang hakiki, bukan secara ilmi. Demikianlah kedudukan al-Qur’an yang tidak nilai oleh apapun dalam dunia ini.

 

Di manakah  ayat-ayat al-Qur’an yang menggambarkan kejadian yang benar dan menjelaskannya. Di manakah pengertian yang diungkapkan melalui bahasa yang mencerminkan pemikiran dan perasaan ? Di manakah bahasa yang hidup seperti kehidupan malaikat yang suci ?

 

Kalimah-kalimah al-Qur’an yang dilimpahi dengan cahaya hidayah ialah kalam Pencipta matahari dan bulan, dan di mana sahaja perkataan-perkataan manusia yang penuh dengan pembohongan dan penipuan yang teliti adalah seperti tiupan seorang ahli sihir yang hanya hilang di udara, maksudnya ia tidak memberi manfaat.

 

Berapakah nisbah antara binatang-binatang yang melata di bumi ini yang beracun, malaikat yang mulia dan ahli sufi yang bercahaya? Sesungguhnya itulah dia nisbah yang sebenarnya antara perkataan manusia dan perkataan al-Qur’an al-karim, iaitu sangat kuat perbezaannya.  Sesungguhnya hal ini telahpun sabit di dalam bab yang kedua puluh lima dan keseluruhan bab yang kedua puluh empat yang lalu.  Dakwaan kami ini bukanlah semata-semata dakwaan, malah ia merupakan hasil daripada penjelasan yang telah dibuat terdahulu.

 

Di manakah setiap lafaz al-Qur’an yang merupakan kulit mutiara hidayah dan sumber kebenaran dan landasan Islam, yang turun daripada Arasy al-Rahman lalu menuju kepada manusia? Di manakah pertuturan  Azali ini yang mengandungi ilmu pengetahuan dan  kekuasaan kehendak Penciptanya, jika dibandingkan dengan pertuturan manusia lalai yang penuh dengan hawa nafsu?

 

 Sesungguhnya al-Qur’an bagaikan pokok yang subur mengembangkan dahan-dahannya pada setiap sudut alam Islam.  Manakala dedaunnya ialah keseluruhan syiarnya. Kesempurnaan dan hukum-hakamnya  melahirkan aulia dan juga individu yang baik, bagaikan bunga-bunga yang mekar dan cantik keindahannya serta kelembutannya seperti diambil air yang menyuburkan pokok tersebut.  Dengan demikian berbuahlah kesempurnaan dan hakikat alam semula jadi serta ketuhanan. Sehingga terjadi setiap biji benih satu hukum yang boleh dilaksanakan dan dibuat sebagai panduan hidup. Alangkah jauhnya perbezaan antara kebenaran al-Qur’an yang berantai seumpama lebat dedaunan pohon yang berbuah dengan penuturan manusia biasa? Alangkah bezanya benda yang tersembunyi di bumi dengan kerdipan bintang-bintang di langit?

 

Sesungguhnya al-Qur’an menjelaskan hakikat segala perkara di alam ini dan membentangkannya di hadapan sekalian manusia sejak lebih 1300 tahun yang lalu. Setiap individu, setiap umat dan negara mengambil faedah daripadanya sehinggalah sekarang ini.Walaupun demikian, pengambilan itu berterusan mengikut masa yang lalu, tetapi ungkapan bahasa indah tidak berkurangan nilai dan kelembutannya. Keadaan ini menjadi satu i’jaz.

 

Sekarang jika salah seorang menyusun satu bahagian dari kebenaran yang didatangkan dari al-Qur’an mengikut hawa nafsunya dan tindakan yang tidak matang. Kemudian dibandingkan dengan bahasa al-Qur’an sebagai menyanggah beberapa ayatnya dan berkata: “Saya telah menyusun ayat seumpama al-Qur’an.”  Tidak syak bahawa pertuturan itu menjadi kebodohan dan kekejian seperti:

 

Seorang ahli bina mendirikan sebuah istana yang tersergam indah, batu-batunya terdiri daripada perbagai jenis permata dan meletakkan batu pertama dengan pelbagai keadaan. Dihiasinya dengan hiasan dan ukiran yang sesuai. Kemudian masuklah seorang yang bukan ahli seni dan tidak mengetahui nilai keindahannya, maka mulalah dia menukar ganti ukiran-ukiran batu tersebut mengikut kehendaknya, sehinggalah bertukar menjadi rumah biasa. Lalu dia menghiasinya mengikut kejahilannya dengan batu-batu tidak bernilai, seterusnya dia berkata: “Lihatlah kamu sekalian, saya ini mempunyai kemahiran dalam seni bina yang mengatasi kemahiran orang yang membina istana yang tersergam itu, saya mempunyai harta yang boleh membina lebih daripada satu istana. Lihatlah kamu sekalian batu permata yang berharga ini. Tidak ragu lagi ucapan itu merupakan pertuturan orang yang tidak berakal.

 

 

 

 

CAHAYA KETIGA

Cahaya ini mengandungi tiga kilauan.

 

Kilauan Pertama

 

Sesungguh telah dijelaskan di dalam bahagian yang ketiga belas, salah satu bentuk daripada i’jaz ajaran al-Qur’an, maka di sini dimasukkan kajian itu beserta kajian i’jaz yang lain

Apabila anda mahu menyaksikan dan merasakan bagaimana setiap ayat al-Qur’an menyerlahkan cahaya i’jaz dan hidayahnya serta menerobos kegelapan kekufuran seperti bintang yang berkerlipan, gambarkanlah diri anda berada pada zaman Jahiliah padang pasir yang begitu asing dan jahil. Segala sesuatu telah dihijab oleh tabir kelalaian dan kejahilan, dan dibaluti dengan kekakuan. Tiba-tiba kamu melihat suatu kehidupan berlaku  dalam kekakuan dan bangun bertasbih mengingati Allah dengan suara berdengung menyebut firman Allah:

 

يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ( الجمعة :62 : 1)

 

Maksudnya: “Apa yang ada di langit dan di bumi telah bertasbih kepada Allah, Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

 (al-Jumu’ah 62:1)

 

            Terdapat bintang-bintang yang kaku pada wajah langit yang gelap, berubah pada pendengar menjadi mulut yang mengingati Allah seperti firman-Nya:

 

تسبح له السموات السبع والأرض

 

Maksudnya: “Apa yang ada di tujuh petala langit dan bumi telah bertasbih kepada Allah. .”

 (al Isra’ 17:44)

 

Setiap bintang mengutus cahaya kebenaran dan menonjolkan kebijaksanaan Allah.

 

            Begitu juga muka bumi yang didiami makhluk  lemah, ia berubah dengan gema suara langit, lalu menjadi kepala yang sangat besar (berakal). Laut dan darat turut bertasbih dan menyembah Allah. Hal yang sama berlaku pada tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang sehinggakan seluruh permukaan bumi seolah-olah berdenyut dengan kehidupan.

 

                Demikianlah apabila kita mengalih perasaan ke zaman tersebut, akan mengecap kehalusan i’jaz pada ayat-ayat al-Qur’an itu. Tanpa perasaan kamu tidak akan merasa kehalusan keindahan pada ayat-ayat al-Qur’an.

 

            Apabila kamu melihat ayat al-Qur’an menurut situasi semasa kamu yang disinari dengan cahaya al-Qur’an sejak masa itu hingga esok secara biasa, dan seluruh ilmu-ilmu Islami memberi cahaya kepada situasi itu sehinggalah diperjelas dengan matahari al-Qur’an.

 

            Maksudnya jika kamu melihat ayat-ayat tersebut dari sudut yang tertutup,  kamu tidak akan  melihat hakikat keindahan yang terdapat pada setiap ayat, dan bagaimanakah ia memadamkan malam gelap gulita dengan cahayanya terang. Kamu tidak akan merasa satu sudut i’jaz al-Qur’an daripada i’jaz-i’jaz yang banyak. Jika kamu ingin melihat kebesaran i’jaz dalam al-Qur’an, maka perhatikan contoh ini dan hayatilah kandungannya.

 

            Perumpamaan sepohon pokok yang aneh sangat tinggi dan rendang, telah ditutupi oleh penutup yang ghaib.

 

            Terdapat penyesuaian dan hubungan  antara dahan pokok dengan dedaunan, bunga dan buah-buahannya seperti ada penyesuaian anggota tubuh badan manusia. Setiap juzuk merupakan satu bentuk yang tertentu. Ia akan berubah mengikut condong pokok tersebut.

 

            Jika salah seorang melukis sepohon pokok yang tidak pernah dilihat sebelum ini dan dia menentukan kecondongannya dengan meletakkan garis-garis yang menunjukkan dedaunan, ranting dan buahnya, dia akan  memperlihatkan gambaran secara sempurna. Pelukis itu telah melihat pokok yang ghaib itu dengan pandangan yang ghaib. Dia mengetahuinya sehingga dapat menggambarkannya.

 

            al-Qur’an menjelaskan seperti contoh tersebut di atas. Penerangan mukjizatnya itu mengkhususkan kebenaran yang ada (hakikat itu merujuk kepada pokok kejadian yang menghulur dari permulaan kejadian dunia sehingga penutup di akhirat). Dari tersebar di permukaan bumi sehingga ke Arasy, dari sebesar semut sehingga ke matahari). Pada penjelasan tersebut al-Qur’an merangka secara seimbang dan sesuai. Ia memberi setiap gambaran satu corak yang sesuai sehinggakan para ulama ketika menjalankan kajian mereka terpegun sehingga menyebut:  ما شاء الله … بارك الله . Sesungguhnya yang menyelesaikan teka-teki alam ini dan membuka mata makhluk ialah kamu - satu-satunya al-Qur’an yang bijaksana.

 

            Kita membuat perumpamaan dengan contoh pelbagai nama, sifat dan perbuatan Tuhan (urusan ketuhanan) seperti sepohon kebaikan ynag mempunyai cahaya, menyinari lingkungan kebesaran-Nya dari Azali sehingga abadi. Meliputi kebesaran dan keagungan yang tidak ada batasnya, dan begitu luas dakwaan batasan itu seperti yang terkandung dalam beberapa ayat:

 

فالق الحب والنوى ( الأنعام : 95 )

 

“Yang membelah (menumbuhkan) butir (tumbuhan) dan biji (buah-buahan)”.

 (al-An’am 6:95)

 

 

يحول بين المرء وقلبه ( الأنفال : 24 )

 

“Yang berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya .”

(al-Anfal 8:24)

 

 

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ( آل عمران : 6 )

 

“Dialah yang membentuk kamu dalam rahim ibumu sebagaimana yang dikehendaki-Nya”.

(Ali ‘Imran 3:6)

 

 

خلق السموات والأرض في ستة أيام ( هود : 7 )

 

“Yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa”.

(Hud 11:7)

 

 

والسموات مطويات بيمينه ( الزمر : 67)

 

“Langit tergulung dengan kuat kuasanya”.

(al-Zumar 39:67)

 

 

وسخر الشمس والقمر ( الزمر : 5 )

 

“Menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya”.

(al-Zumar 39:5)

 

 

Dapatlah kita lihat bahawa al-Qur’an al-karim telah menjelaskan hakikat kebenaran (cahaya) dengan segala bahagian, cabang, tujuan dan faedahnya dengan penjelasan yang begitu sempurna dan jitu. Sehingga tidak terhalang satu kebenaran dengan kebenaran yang lain dan tidak merosak hukum dengan hukum yang lain dan teidak membatasi satu  hakikat  dengan  hakikat yang lain. Dengan gambaran yang bersepadu dan sesuai ini, al-Qur’an dapat menjelaskan kebenaran pelbagai nama ketuhanan Ilahi dan sifat-Nya yang Maha Besar serta segala urusan berhubung dengan ketuhanan, dan  perbuatan yang penuh dengan hikmah sebagai satu penghuraian yang penuh mukjizat. Sehingga semua ahli pengkaji, pemikir, cerdik pandai dan ilmuan yang mencari-cari kebenaran di alam ghaib, dengan penuh ketakjuban membenarkan keterangan yang luar biasa (penuh mukjizat) lalu mereka berkata:  Maha Suci Allah, alangkah benarnya ini! Alangkah sempurnanya dan bertepatan dengan hakikat kebenaran! Betapa indah dan amat sempurnanya!

 

Kita mengambil contoh Rukun Iman enam perkara yang menjurus kepada pelbagai macam perkara dan lingkungan ketetapan Tuhan yang ada di alam ini. Rukun Iman merupakan dahan daripada dua pokok besar ini. al-Qur’an telah menggambarkan iman dengan segala cabang pokok.  Faedahnya dengan menjaga gambaran yang ada di dalam al-Qur’an itu melalui susunan terindah antara semuanya.  Elok dan tetap ada kesamaan yang begitu padu dan seimbang sehingga akal fikiran manusia menjadi lemah untuk menjangkau dan kagum di hadapan keindahannya.

 

Islam yang menjadi cabang daripada pokok keimanan, al-Qur’an telah menghuraikan dan memberi gambaran yang indah dan mendalam terhadap Rukun Islam yang lima, dan tetap menjaga keelokan dan kesempurnaan malah mengekalkan tujuannya, hukumnya dan faedahnya secara mendalam.  Bukti yang jelas nyata ialah kesempurnaan peraturan hukum yang agung  lahir daripada pelbagai nas dan ayat al-Qur’an yang mencakupi bermacam-macam tanda dan rumusnya. Kesempurnaan pelbagai peraturan hukum yang lengkap, pertimbangan yang begitu mendalam dan sebaik-baik penyusunan hukum-hakamnya dan ketetapannya, setiap perkara itu akan ada saksi yang adil yang tidak melakukan dosa dan ada dalil yang pasti, tidak akan ada keraguan terhadap kebenaran al-Qur’an selamanya.  Dengan pengertian lain, keterangan-keterangan bahasa ayat al-Qur’an ini tidak boleh disandarkan kepada sebahagian (juzuk)  ilmu bagi manusia, terutama manusia yang tidak berilmu. Malah mestilah disandarkan kepada ilmu yang luas, mendalam dan meliputi semua perkara.

 

Inilah kebenaran firman Allah (yang terkandung di dalam al-Qur’an) yang Maha Besar, penuh dengan hujah yang nyata jelas, kekal abadi dan bukti segala hakikat kebenaran.

 

Kilauan Kedua

 

Falsafah (pemikiran) manusia yang mencuba melawan hikmah kebenaran al-Qur’an dan berusaha menentangnya, telah tewas di hadapan hikmah kebesaran al-Qur’an yang maha tinggi.  Ini seperti yang telah diterangkan dalam perkataan yang kedua belas, tentang kaedah penyusunan bahasa cerita dan diteguhkan dengan kepastian yang nyata dalam perkataan-perkataan yang lain.

 

Kita beralih kepada risalah-risalah itu. Di sini kita akan menyimpulkan satu pertimbangan yang mudah antara keduanya dari satu sudut yang lain, iaitu sudut pandangan kedua-duanya terhadap dunia seperti di bawah ini:

 

Falsafah pemikiran manusia tentang dunia ini sentiasa berada dalam keadaan yang tetap.  Mereka menyebut  zat, perkara-perkara yang ada di alam ini dan keistimewaannya dengan panjang lebar dan lebih terperinci.  Apabila mereka menyebut tugas dan peranan perkara-perkara yang ada di alam ini, menunjukkan pencipta alam ini, maka mereka akan menyebutnya dengan ringkas sahaja, di samping menghuraikan ukiran alam  dan huruf-hurufnya.  Pada ketika itu tidak diambil kira makna dan maksudnya dengan lebih teliti.

 

al-Qur’an melihat dunia ini sebagai tempat lintasan dengan penipuan yang berkesinambungan, sentiasa berubah dan tidak tetap.  Ia menginggung perkara-perkara  khusus yang ada di alam ini dan zatnya yang berbentuk benda yang zahir dengan cara yang ringkas, sedangkan ia menghuraikan  tentang peranan dunia dengan cukup sempurna melalui penyembahan dan peribadatan kepada pencipta alam ini yang Maha Agung itu.  Penjelasannya sejauh mana perkara-perkara yang ada di alam ini mengikut perintah Allah Ta’ala dan segala seginya membuktikan kebesaran nama Penciptanya.  Inilah huraian yang lebih terperinci.

 

Dalam perbahasan ini, kita melihat pemikiran perbezaan antara falsafah al-Qur’an, tentang dunia serta perkara-perkara yang ada di alam ini, dari sudut ringkas dan terperinci.  Kita melihat di manakah letaknya hakikat kebenaran yang sebenar.

 

Sesungguhnya jam tangan yang ada pada kita nampak teguh dan tetap. Namun ada perubahan, pertukaran, getaran yang banyak.  Samada sentiasa ada gerakan atau getaran pada jam dan alat-alatnya yang halus.  Begitulah yang ada pada sebuah jam, demikian pula pada dunia ini.  Seolah-olah ia sebuah jam besar yang telah dicipta oleh kuasa yang maha besar (Allah).  Secara pasti ia teguh dan tetap keadaannya.  Namun ia sentiasa mengalami perubahan, bergelora, sentiasa dalam keadaan bergolak yang mengakibatkan berlakunya kehilangan dan kemusnahan, maksudnya berlalunya waktu (masa) di dunia.  Maka ada malam dan siang, seperti jarum jam yang dua di dalam jam yang besar itu.  Bertukar dengan cepat.  Jadilah “tahun”  seolah-olah di tiap minit pada sebuah jam, dan “zaman/dekad” berlalu seolah-olah jarum jam.  Begitulah masa di dunia yang hilang lenyap.  Kekal hari ini, berganti yang berlalu dan masa akan datang yang tetap akan menjadi tiada.  Yang kekal abadi hanyalah satu Wujudullah.

 

Maka dunia menjadi tambahan kepada gambaran yang dilalui oleh masa.  Ia seperti jam yang sentiasa mengalami perubahan dan tidak tetap  dari sudut tempat; kerana cuaca seperti satu-satu tempat berada dalam pertumbuhan yang cepat dan perubahan yang sambung-sinambung.  Ia sentiasa bertukar, berubah haluan secara terus menerus sehingga berlaku pada satu hari beberapa kali hujan yang lebat.  Kemudian berubah pula kepada keadaan yang cerah.  Iaitu seolah-olah cuaca bertukar dengan cepat dan berpindah-pindah seperti jarum  yang ada pada jam besar.

 

Bumi pula merupakan pusat bagi dunia.  Pada dasarnya (luaran) seperti satu tempat yang sentiasa berlaku perubahan dan silih berganti secara berterusan,  dari kematian dan kehidupan.  Dari sudut tanaman dan binatang pula, ia seperti jarum minit yang menjelaskan kepada kita bahawa  dunia ini merupakan lintasan sementara yang berjalan dengan sisa-sisa kebinasaan.

 

Begitu juga bumi yang sentiasa mengalami perubahan.  Oleh itu apa yang ada di permukaan bumi mengalami banyaknya perubahan, gempa yang berakhir dengan keruntuhan bukit dan tanah, menjadikannya seperti jarum jam yang berjalan perlahan-lahan. Dan ini memberi penjelasan kepada kita bahawa dunia ini juga menuju kepada kelenyapan dan kehancuran.

 

Tentang “langit”, ia merupakan bumbung dunia.  Perubahan yang berlaku di dalamnya samada dengan pergerakan planet-planet di angkasa, atau munculnya bintang-bintang, dan berlakunya gerhana matahari dan bulan.  Bintang dan tahi bintang yang gugur dan contoh-contoh lain daripada perubahan-perubahan yang banyak, menjelaskan bahawa langit bukanlah satu yang tetap dan teguh.  Bahkan ia menuju ke arah kebinasaan.  Perubahannya sama seperti jarum jam yang menunjukkan ia juga menuju ke arah keruntuhan, kelenyapan dan kebinasaan walaupun perjalanannya  agak lambat.

 

Begitulah dunia, dengan ibaratnya seperti dunia itu sendiri yang didirikan di atas tujuh rukun yang akan runtuh pada setiap waktu dan bergegar tergelincir setiap masa.  Dunia yang sentiasa mengalami perubahan, gegaran dan kegoncangan apabila ia menuju kembali kepada pencipta-Nya yang Maha Besar.  Oleh yang demikian, segala perubahan dan pergerakan ini merupakan gerakan pena kuasa Ilahi ketika menulis tentang segala keadaan perubahan ini di atas permukaan alam ini. Perubahan ini seperti pantulan cahaya cermin  tajalli nama Tuhan, dan menjelaskan urusan-urusan-Nya yang Maha Bijaksana dan bersifat dengan sifat-sifat yang banyak dan yang selayak bagi-Nya. 

 

Begitulah dunia yang menuju ke arah  kerosakan dan kebinasaan, menuju kematian dan kehancuran.  Lintasan dunia ini lalu seperti air yang mengalir.  Namun kelalaian manusia terhadap Tuhannya menjadikan air yang mengalir itu menjadi beku, dan pemahaman tentang tabi’I yang bersifat kebendaan telah mengeruhkan kesucian dunia dan mencontengnya, sehingga menjadikan dunia ini sebagai hijab dengan dinding tebal yang menutupi Hari Akhirat.

 

Pemikiran falsafah manusia yang tidak baik dan cetek, dengan pemahaman kebendaan dan keinginan tidak berguna yang sering menelurkan perselisihan telah menyebabkan dunia ini tebal dengan kekerasan dan bertambah beku. Semakin mendalam kelalaian manusia, semakin    meningkat kecemaran dan huru-hara dunia sehingga terlupa tentang adanya pencipta yang Maha Besar dan Hari Akhirat yang menggembirakan.

 

            Berhubung dengan al-Qur’an yang menggoncangkan dunia ini, goncangan yang amat kuat dari sudut ia hanyalah dunia sehingga jadilah ia seperti bulu yang terbang dan ini seperti dalam firman Allah Ta’ala:

 

القارعة ما القارعة ( القارعة : 1 )

 

“Hari yang menggemparkan.”

“Apakah hari yang menggemparkan itu”
(al-Qari’ah 111:1)

 

 

إذا وقعت الواقعة ( الواقعة : 1 )

 

 “Apabila berlaku kiamat ….”

 (al-Waqi’ah 56:1)

 

 

والطور * وكتاب مسطور ( الطور : 1-2 )

 

“Demi Gunung Tursina, dan demi kitab yang tertulis dengan rapi.”

(al-Tur 52:1-2)

 

 

dan banyak lagi contoh ayat lain. Kemudian al-Qur’an memberi dunia ini kejernihan, kesucian yang menghilangkan huru hara dan kekeruhan.Ini jelas dengan keterangan yang indah dalam firman Allah Ta’ala:

 

أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ( الأعراف : 185 )

 

“Tidakkah mereka mahu memerhatikan alam langit dan bumi …”

(al-A’raf 7:185)

 

 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ( ق : 6 )

 

“Maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka, bagaimana kami membinanya.”

(Qaf 50:6)

 

 

 

أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً  ( الأنبياء : 30 )

 

“Dan tidakkah orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya bercantum.”

(al-Anbiya’ 21:30)

 

 

Terdapat banyak lagi contoh daripada pelbagai ayat yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. 

 

Kemudian al-Qur’an telah mencairkan dunia kelalaian yang keras dan beku terhadap Allah dengan susunan ibarat yang jelas bersinar cahaya dengan firman Allah:

 

 

الله نور السموات والأرض ( النور : 35 )

 

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi”

(al-Nur 24:35)

 

 

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ( الأنعام : 32)

 

“Dan kehidupan dunia ini hanyalah main-mainan dan senda gurau belaka.”

(al-An’am 6:32)

 

 

al-Qur’an membawa ayat-ayat yang menghapuskan sangkaan bahawa dunia ini kekal abadi.  Berbagai-bgai tempat dalam al-Qur’an menyentuh  kehancuran dunia dan kebinasaan seperti:

 

إذا السماء انفطرت ( 1)

 

Apabila langit belah!

(al-Infitar 82:1)

 

 

إذا الشمس كورت (التكوير :1 )

 

Apabila matahari digulung!

(al-Takwir 81:1)

 

 

إذا السماء انشقت

 

Apabila langit terbelah!

 

 

ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ( الزمر : 68 )

 

“Dan ditiup sangkakala, maka matilah sesiapa yang di langit dan di bumi kecuali sesiap yang dikehendaki Allah.”

(al-Zumar 39:68)

 

 

Dan contoh-contoh lain dari ayat al-Qur’an.

 

            al-Qur’an yang menghancurkan  kelalaian yang terbit daripada pengertian alam bahan dengan suara yang kuat seperti petir melalui firman-Nya:

 

 

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ( الحديد : 4 )

 

 

“Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(al-Hadid 57:4)

 

 

 

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ( النمل : 93 )

 

“Dan katakanlah segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengertahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan.”

(al-Naml 27:93)

 

 

Dan contoh-contoh lain  daripada pelbagai ayat yang bercahaya.

 

Semua ayat al-Qur’an yang menyentuh kejadian alam, kepada manusia menzahirkan hakikat dunia ini dan menampakkannya di hadapan mata. al-Qur’an mengalih pandangan manusia terhadap dunia, dari pandangan hina lagi hodoh kepada pandangan yang indah lagi cantik, dengan hikmat dan falsafah yang benar, melalui ilmu dan ukiran yang terdapat di alam semesta, tanpa mensia-siakan usaha manusia pada perkara yang binasa, sepertimana yang dibuat oleh failasuf yang bodoh dan menggemari  keburukan itu.

 

Kilauan Ketiga

 

            Pada bahagian kedua, ia membincangkan bagaimana manusia tunduk kepada hikmat al-Qur’an dari segi i’jaznya.  Pada bahagian ketiga ini, akan dijelaskan pula tentang para pengkaji al-Qur’an itu sendiri.  Mereka terdiri daripada para ulama, ahli sufi, wali salih dan cendekiawan dari golongan ahli falsafah sufi (al-Israqiyun).[9] Mereka mengkaji I’jaz itu secara ringkas.

 

            Bukti yang paling jelas tentang ketinggian i’jaz al-Qur’an ialah al-Qur’an menjaga keseimbangan penjelasannya antara tauhid dengan semua bahagian pokok perbincangan. al-Qur’an mampu menyatukan fokus perbincangannya tanpa memaparkan perbezaan yang ketara antara satu ayat dengan ayat yang lain.  al-Qur’an mampu mengimbangkan  hakikat ketuhanan (tauhid) dengan semua hukum yang disyariatkan oleh Allah, iaitu mengadakan keseragaman antara ayat-ayat.  Dalam satu ayat, al-Qur’an mampu memperlihatkan hukum Allah, sekaligus kebesaran-Nya (kesatuan fokus perbincangan).  Dengan erti kata lain, al-Qur’an mampu menggabungkan perkara-perkara berhubung dengan tauhid Rububiyah dan tauhid Uluhiyah dalam satu ayat.

 

            Kemampuan al-Qur’an menggabungkan banyak tajuk dalam ayat yang sama. tidak pernah terdapat dalam sebarang hasil ciptaan manusia.  Para pemikir agung tidak mampu mencipta sesuatu seumpama al-Qur’an. Para wali yang mampu melihat ke alam Malakut juga tidak mempunyai keupayaan mendatangkan ciptaan seperti al-Qur’an, begitu juga keadaan para pemikir falsafah sufi, meskipun mereka boleh menyelidik berbagai-bagai perkara berunsurkan falsafah yang bersifat rohani.  Pengetahuan golongan rohani yang mampu mengembara ke alam lain juga  tidak dapat mengadakan ciptaan yang menyerupai al-Qur’an.  Setiap pihak baik wali, pemikir, ahli sufi ataupun ahli falsafah cuma berpengetahuan dalam bidang masing-masing sahaja.  Setiap mereka mempunyai satu atau dua cabang daripada cabang ilmu yang banyak.  Setiap pihak melihat satu sudut tanpa melihat sudut lain, sama ada disebabkan keahlian mereka atau tiada inisiatif untuk berbuat demikian.

 

            Sesungguhnya hakikat ketuhanan tidak terbatas kepada pandangan yang sempit.  Sekiranya kita melihatnya dengan pandangan yang menyeluruh seperti pandangan al-Qur’an, kita akan dapat melihat hakikat yang sebenar.  Setiap perkara, kecuali al-Qur’an, tidak melihat secara tepat. Malah pada satu atau dua sudut sahaja, ia mengakibatkan kita tergantung pada satu bahagian itu sahaja, bukannya secara menyeluruh. Akibatnya wujud ketidakseimbangan antara dua hakikat, dan ini menyebabkan tidak ada hubungan antara kedua-duanya. Kami telah menjelaskan hakikat ini dengan perbandingan yang menakjubkan pada bahagian kedua dari kalimat dua puluh empat. Di sini kami akan memberi contoh lain yang menujukkan masalah yang sama, iaitu:

 

            Cuba kita bayangkan, terdapat banyak harta karun yang terdiri daripada emas permata di dasar lautan yang luas lagi dalam.  Maka ramailah penyelam yang mahir turun ke dasarnya untuk mencari harta yang sangat bernilai itu.  Disebabkan mata masing-masing terhalang untuk melihat dengan jelas, mereka tidak dapat menentukan jenis emas permata itu melainkan dengan menggunakan tangan.  Tangan salah seorang mereka terpegang sesuatu yang panjang, lantas menghukum harta karun itu umpama selonggok benda yang panjang.  Penyelam-penyelam lain menemui batu permata yang berbentuk bulat, empat segi dan lain-lain.  Setiap penyelam yakin melalui sentuhan tangan masing-masing. Masing-masing menghukum bentuk harta itu mengikut apa yang mereka pegang, tanpa melihatnya dengan mata sendiri.

 

            Oleh itu hilanglah keseimbangan hakikat dan hapuslah persamaan, serta bertukar-ganti hakikat itu dengan berbagai-bagai intepretasi.  Keadaan ini sama dengan halnya seorang pencari kebenaran hakikat ketuhanan, ia memerlukan takwil dan usaha sehinggakan ada di kalangan mereka yang terjerumus kepada mengingkari kewujudan Tuhan. Sesiapa yang mengamat-amati  buku karya para cendekiawan Ishraqi dan ahli sufi yang hanya bergantung kepada penyaksian kekasyafan mereka, tanpa membuat pertimbangan yang berlandaskan sunnah yang suci, akan membenarkan pertimbangan kami ini tanpa teragak-agak.

 

            al-Qur’an ialah sumber hakikat kebenaran.  Ayat-ayat yang terkandung di dalamnya menjadi penyelam di lautan, penyuluh harta karun di dasarnya dengan sejelas-jelasnya. Ayat-ayat itu melihat dengan pandangan yang menyeluruh, membolehkannya melihat setiap apa yang ada pada harta karun itu.  Ayat-ayat al-Qur’an dapat menyifatkan harta karun tersebut dengan sifat yang memberi keseimbangan dan sifat yang tidak berlawanan.  Ayat-ayat itu mampu menyerlahkan kecantikan harta itu dan menimbulkan kekaguman kepadanya. Misalnyaya:

Sesungguhnya al-Qur’an memperlihatkan kehebatan Rububiyah dan menggambarkannya melalui ayat-ayatnya seperti:

 

 

والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ( الزمر : 67 )

 

“Dan bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.”

(al-Zumar 39:67)

 

 

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ( الأنبياء : 104 )

 

“Pada hari Kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas.”                                             (al-Anbiya’ 21:104)

 

 

Pada masa yang sama, al-Qur’an memperlihatkan kesyumulan rahmat Allah menerusi ayat-ayatnya seperti:

 

 

إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء * هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ( آل عمران : 5-6 )

 

“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya.”

 (Ali ‘Imran 3:5-6)

 

 

ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ( هود : 56 )

 

“Tidak ada satu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya.”

(Hud 11:56)

 

 

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ( العنكبوت : 60 )

 

“Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri? Allahlah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu.”

(al-‘Ankabut 29:60)

 

 

            al-Qur’an turut memperlihatkan kehebatan Ilahi melalui ayat-Nya:

 

خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور  ( الأنعام : 1 )

 

“Dia telah menciptakan langit dan bumi, mengadakan yang gelap dan yang terang.”

 (al-An’am 6:1)

 

 

Sesungguhnya manusia melihat kesyumulan penciptaan Allah dan keluasan Rububiyah-Nya melalui kejadian setiap sesuatu yang dijelaskan melalui ayat ini:

 

خلقكم وما تعملون ( الصافات : 96 )

 

“Dia menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat.” 

(al-Saffat 37:96)

 

 

            Allah juga memperlihatkan  beberapa hal seperti:

1.      Hakikat Agung melalui firman-Nya:

 

يحي الأرض بعد موتها ( الروم : 50 )

 

“Allah menghidupkan bumi yang sudah mati.”

(al-Rum 30:50)

 

 

2.      Sifat pemurah-Nya melalui  firman-Nya:

 

وأوحى ربك إلى النحل ( النحل 68 )

 

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah.”  

(al-Nahl 16:68)

 

 

3.      Hakikat hukum alam semesta melalui firman-Nya:

 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ( الأعراف : 54 )

 

“Matahari dan bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya.”

(al-A’raf 7:54)

 

 

4.      Hakikat sifat pengasih melalui firman-Nya:

 

أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ( الملك : 19)

 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan menutupkan sayapnya di atas mereka ? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.”

 (al-Mulk 67:19)

 

 

5.      Hakikat kekuasaan melalui firman-Nya:

 

وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما ( البقرة : 255)

 

“Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara kedua-duanya.”

(al-Baqarah 2:255)

 

 

6.      Hakikat pengawasan-Nya melalui firman-Nya:

 

وهومعكم أينما كنتم ( الحديد : 4 )

 

“Dan Dia bersama-sama  kamu di mana saja kamu berada.”

(al-Hadid 57:4)

 

 

7.      Hakikat pengetahuan secara keseluruhan:

 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ( الحديد : 3 )

 

“Dialah Yang Awal dan Akhir, Yang Zahir dan Batin, dan Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(al-Hadid 57:3)

 

 

8.      Hakikat dekatnya Allah dengan hamba-Nya melalui firman-Nya :

 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ( ق : 16 )

 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”

(Qaf 50:16)

 

 

9.      Hakikat Maha Tinggi lagi Maha Murni melalui firman-Nya:

 

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ( المعارج : 4 )

 

“Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.”

(al-Ma’arij 70:4)

 

 

10.    Hakikat Maha Melengkapi segalanya melalui firman-Nya:

 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ( النحل : 90 )

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

(al-Nahl 16:90)

 

 

dan contoh-contoh lain dalam ayat mulia itu yang mengandungi hukum-hakam dunia dan akhirat, ilmu pengetahuan dan pekerjaan.

 

            al-Qur’an mencakupi undang-undang yang mampu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan dinyatakan melalui penjelasan di dalam rukun iman dan rukun Islam bersungguh-sungguh dan bertujuan serta memelihara keseimbangan keduanya. Timbullah keindahan , kecantikan yang merangkumi semua hakikat tersebut dan menjadi satu i’jaz maknawi yang indah dalam al-Qur’an.

 

            Kesimpulannya rahsia ini menerangkan kepada kita bahawa walaupun para ulama ilmu kalam mempelajari al-Qur’an dan mengarang banyak buku, namun mereka masih tidak dapat menyelami sejelasnya tentang penggunaan akal dan naqal seperti Muktazilah. Mereka tidak mampu menjelaskan sepuluh ayat al-Qur’an dan menetapkan satu dalil qat’i yang boleh memberi keyakinan dan ketenangan. Ini disebabkan mereka mengorek mata air di kemuncak bukit yang tinggi untuk mengeluarkan air keseluruh pelosok alam melalui pelbagai saluran. Kemudian  mereka memotong saluran tersebut lalu mereka menetapkan adanya wujud (wajib al-wujud) dan makrifat Ilahi yang adalah  seperti air yang menghidupkan segala-galanya. Berhubung dengan ayat-ayat al-Qur’an adalah seperti tongkat Nabi Musa.  Ia mampu memancarkan air setiap kali diketuk, dan setiap kali direnung, ia menyerlahkan hakikat Pencipta. 

 

Sesungguhnya telah dibuktikan hakikat ini dengan jelasnya dalam semua bahagian al-Kalimat  dan dalam seluruh risalah berbahasa Arab yang berjudul Qatrah yang ditimba dari lautan al-Qur’an.

 

Dari rahsia ini juga kita mendapati bahawa seluruh pemimpin kumpulan-kumpulan sesat terjebak dalam urusan kebatinan dan mereka berpegang kepada dalil-dalil mereka tanpa mengikuti sunah Nabi. Mereka kembali dari pertengahan jalan dan mengetuai jemaah lalu membentuk kumpulan sesat.  Mereka itu telah tergelincir ke dalam bidaah dan kesesatan ini. Mereka memandu manusia kepada jalan kesesatan kerana mereka tidak mampu memelihara aturan hakikat dan keseimbangannya.

Sesungguhnya kelemahan yang terdapat pada mereka itu menunjukkan i’jaz ayat-ayat al-Qur’an itu.

 

Penutup

 

Telah dibincangkan sebelumnya dua daripada pelbagai kilatan  i’jaz  al-Qur’an. pada bahagian keempat belas daripada kalimah yang kesembilan belas dan kedua-duanya merupakan hikmat pengulangan di dalam al-Qur’an dan hikmat keringkasannya dalam alam penciptaan-Nya.

 

Jelas diperkatkan bahawa kedua-duanya merupkan salah satu mata air  ijaz.  Ini bertentangan dengan apa yang disangkakan oleh sebahagian manusia bahawa kedua-duanya merupakan sebab kekurangan seperti yang telah dibahaskan dengan terang dan bersinar dari i’jaz  al-Qur’an yang terpapar di wajah pelbgai mukjizat para Nabi (a.s).  Ia berada pada makam kedua daripada kalimah kedua puluh  dan disebut contoh bermacam-macam sinaran ini pada seluruh bahagian  al-Kalimat  dan dalam risalah-risalahku yang berbahasa Arab.  Cukuplah setakat itu, tetapi di sini kami menyatakan bahawa mukjizat al-Qur’an yang lain ialah:

 

Demikianlah mukjizat para Nabi dengan kemajmukannya atau kepelbagaiannya telah melahirkan ukiran daripada ukiran-ukiran ajaran al-Qur’an. Sesungguhnya al-Qur’an itu dengan segala mukjizatnya menjadi mukjizat kepada Rasullullah (s.a.w) dan seluruh mukjizat baginda (s.a.w) juga merupakn mukjizat al-Qur’an. Ini keranamukjizat itu menunjukkan nisbah al-Qur’an kepada Allah, iaitu al-Qur’an sendiri menjadi kalam Allah.  Dengan kehadiran nisbah ini, setiap kalimat al-Qur’an tetap dianggap sebagai mukjizat kerana  satu perkataan mungkin mengandungi kepelbagaian makna yang merupakan asas hakikat.  Setiap kalimat diumpamakan  sebagai biji benih dan mungkin  biji benih tersebut mempunyai hubungan dengan seluruh asas hakikat dengan dijadikan tempat berhimpunnya pusat hati dan mungkin juga dilihat hurufnya, keadaan seadanya dan kedudukannya yang akan membawa kepada banyak perkara yang tidak terhad kepada keadaan tertentu sahaja.  Hal kerana ia menjadi sandaran kepada ilmu yang luas dan kehendak-kehendak yang tidak terbatas.

 

Di sini pula ulama membina ilmu huruf.  Mereka mengeluarkan banyak rahsia dari huruf-huruf al-Qur’an (sembilan muka surat yang sempurna) dan menetapkan dakwaan mereka kepada ahli dalam bidang tersebut.

 

Sekarang ingatlah apa yang telah dibincangkan sebelumnya dalam risalah itu dari awalnya hingga sampai ke sini dan dengan pandangan yang menyeluruh lihatlah cahaya, sinaran, kilatan, nur, dan kilauan yang terkandung di dalamanya sehingga  hasil dakwaan yang disebut pada awal risalah.  Kamu mendapati bahawa ia membincangkan dengan jelas dan tegas, iaitu:

 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا (الإسراء : 88 )

 

 

“Katakanlah (ya Muhammad) sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan al-Qur’an ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, walaupun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain.”

(al-Isra’ 17:88)

 

 

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (البقرة : 32)

 

“Maha Suci Engkau, Tidak tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.”

 (al-Baqarah 2:32)

 

 

 

رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي (طه : 25)

 

“Ya Tuhanku! Lapangkan dadaku untukku dan mudahkanlah  urusanku untukku serta lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku.”

(Taha 20:25-28)

 

 

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وانبل ، وأظهر وأطهر ، وأحسن وأبرّ ، وأكرم وأعز ، وأعظم وأشرف ، وأعلى وأزكى ، ووأبرك وألطف صلواتك ،

 

Ya Tuhanku selawat dan salam lebih mulia, indah, baik zahir, suci, elok setia, mulia, perkasa,  besar, tinggi, bersih, diberkati dan lembut selawat-Mu;

 

وأوفى واكثر ,أزيد ، وأرقى وارفع وأدوم سلامك ، صلاةً وسلاماً ، ورحمة ورضواناً ، وعفواً وغفراناً تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جودك وكرمك ،

 

 melaksanakan janji, lebih banyak, lebih menambah, lebih meningkat dan sentiasa Kamu mengucap salam, selawat sejahtera, rahmat, memohon  syurga Ridhwan, keampunan, kemaafan yang semakin bertambah bagaikan hujan kemurahan-Mu;

 

وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جودك ومننك ، أزلية بأزليتك لا تزول ، أبدية بأبديتك لا تحول ، على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك ، النور الباهر اللامع ، والبرهان الظاهر القاطع ، والبحر الزاخر ، والنور الغامر ، والجمال الزاهر ، والجلال القاهر ، والكمال الفاخر ،

 

dan tumbuh, bersih dengan penghargaan kemuliaan, kelembutan, kemurahan-Mu, pemberian-Mu dengan Azali-Mu yang kekal, abadi-Mu yang tidak berubah, atas hamba-Mu, kekasih-Mu, Rasul-Mu Muhammad sebaik-baik makhluk-Mu, cahaya yang menyinari berkerdipan, petunjuk yang nyata, lautan yang penuh, cahaya menyeluruh, keindahan bunga, Jalal yang perkasa, Sempurna yang dibanggakan;

 

صلاتك تغفر بها ذنوبنا ، وتشرح بها صدورنا ، وتطهر بها قلوبنا وتروح بها أرواحنا وتقدس بها أسرارنا ، وتنزه بها خواطرنا وأفكارنا ، وتصفي بها كدورات ما في أسرارنا وتشفي بها أمراضنا ، وتفتح بها أقفال قلوبنا .

 

Selawat di atasmu dapat mengampunkan dosa kami, melapangkan dada kami, mensucikan hati kami, menggembirakan roh kami, mentakdiskan rahsia kami, mensucikan akal dan fikiran kami, membersihkan kekeruhan yang tersirat di dada kami, menyembuhkan  penyakit kami, membuka hati kami yang tertutup.

 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .

 

Tuhan kami, janganlah Engkau paling hati kami setelah diberi hidayah dan kurniailah  kami  rahmat-Mu. Sesunguhnya Engkau Maha Memberi

 

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

آمين … آمين … آمين

 

 

Penghujung Yang Pertama

 

Martabat ketujuh belas dari sinaran yang ketujuh (  الكبرى   رسالة الآية   ) termasuk ke dalam hujung surah kalimah kedua puluh lima, iaitu  Mukjizat al-Qur’an.

 

Sesungguhnya pelancong yang tidak merasa penat, tidak merasa kenyang dan mengetahui tujuan  hidup  adalah  di dunia  ini - bahkan kehidupan penghidupan  (hayat al-hayah) hanyalah iman - berbicara dengan hatinya seraya berkata:

 

Sesungguhnya kalam yang kita bincangkan tentangnya adalah yang paling masyhur dalam kewujudan ini dan paling benar serta paling kukuh.  Di mana-mana ia mengatasi kalam pada setiap zaman.  Tiada siapa yang dapat mengkritiknya.  Itulah dia al-Qur’an yang mempunyai penjelasan yang bersifat   i’jaz

 

Maka kita merujuk kitab ini dan memahami apa  isi kandungannya. Akan tetapi kita berhenti seketika sebelum kita memasuki  alam yang indah supaya dapat kita kaji  apa yng menimbulkan keyakinan kita bahawa kitab inilah yang menjadikan kita. Dengan demikian berusahalah supaya mendalami perbincangan itu.

 

Sekiranya pelancong yang  datang  dari kalangan orang-orang terkini, terlebih dahulu ia melihat Rasa’il al-Nur  yang menjadi kilatan  ijaz yang maknawi bagi al-Qur’an, maka ia berpandangan:

 

Sesungguhnya risalah yang mencecah jumlah 130 ini dengan sendirinya menjadi tafsir berbagai-bagai ayat al-Qur’an, kerana ia mengungkapkan pengertian yang mendalam dan cahayanya yang indah.

Sesungguhnya Rasa’il al-nur   ini telah menyebarkankan pelbagai hakikat Quran dengan  usaha yang berterusan kepada ufuk-ufuk yang mencukupi pada zaman yang menentang dan meyeleweng dari pangkal ini.  Seorangpun tidak mampu menentang atau mengkritiknya.  al-Qur’an yang mulia tetap menjadi mata air, tempat rujukan dan mataharinya.  Ia menjadi  kitab  yang diturunkan dari langit, iaitu kalam Allah, Tuhan semesta alam dan bukan kalam manusia sehingga kalimah kedua puluh lima dan penutup kesembilan belas.  Kedua-duanya merupakan  satu hujah daripada ratusan hujah yang ditegakkan oleh “Risalah An-Nur” untuk menerangkan ijaz al-Qur’an, maka ia ditetapkan dengan 40 aspek yang menakjubkan orang yang membacanya (melihatnya), sehingga tiada yang berani mengkritiknya sedikitpun.  Malah ramai di kalangan mereka memuji al-Qur’an itu.  al-Qur’an dapat menyakinkan pelancong itu dengan i’jaz  al-Qur’an dan ia menjadi kalam Allah yang  benar kepada Rasa’il al-nur  .  Akan tetapi jika ia (pelancong) menajamkan pandangan dalam beberapa isi-isi penting, nyatalah baginya tanda-tanda yang ringkas ini, iaitu:

 

Keagungan al-Qur’an:

Fakta Pertama: al-Qur’an dengan segala mukjizat dan hakikatnya menjadi bukti kepada kebenaran.  Ia menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad (s.a.w)  Sesungguhnya Muhammad (s.a.w) dengan segala mukjizat dan dalil  kenabiannya serta kesempurnaan ilmunya juga merupakan mukjizat bagi al-Qur’an dan hujah pemutus bahawa al-Qur’an ialah kalam Allah, Tuhan pencipta alam.

Fakta Kedua: al-Qur’an al-karim telah merubah kehidupan bermasyarakat dengan gantian yang jelas.  Memberi cahaya kepada ufuk dan memenuhinya dengan kebahagiaan dan kebenaran.  Berlakulah perubahan yang besar sama ada dalam diri dan hati manusia atau dalam roh dan akal mereka atau dalam kehidupan peribadi, kehidupan bermasyarakat dan politik mereka.  Perubahan ini berterusan dan berputar, di samping 6,666 ayat al-Qur’an dibaca sejak 14 kurun pada setiap masa, oleh  lebih daripada 100 juta individu alam dengan penuh kemuliaan dan penghormatan.  Ia mendidik manusia dan mensucikan jiwa mereka.  Membersih hati mereka dan menganugerahkan pembukaan dan ketinggian roh mereka.  Juga membuka akal mereka dengan bersifat istiqamah dan bercahaya.  Mengurniakan kehidupan dan kebahagiaan dalam hidup mereka.  Maka tidak syak lagi bahawa ia tiada bandingan seperti  kitab al-Qur’an itu, tiada yang menyerupainya.  Ia menjadi suatu yang luar biasa dan mukjizat.

 

Fakta Ketiga: Sesungguhnya kesenian (balaghh) al-Qur’an jelas terserlah sejak zaman Rasulullah (s.a.w) hingga ke zaman kita.  Ia tidak dapat ditandingi oleh al-Mu’allaqat al-sab’  yang masyhur dan ia menjadi matlamat bagi para penyair yang fasih.  Ia ditulis dengan emas dan digantung di dinding Kaabah anak perempuan Labid telah menurunkan qasidah bapanya dari dinding Kaabah sambil berkata:

 

“Sesungguhnya ayat-ayat (al-Qur’an) telah datang, maka tidak ada tempat bagimu digantung  di sini”.

 

Demikian juga ketika seorang Arab Badwi mendengar dendangan ayat al-Qur’an:

Fasda’ bi ma tu’mar  (  فاصدع بما تؤمر)  ),  maka dia terus tunduk sujud.  Lantas dia  ditanyai:  “Adakah kamu Islam?” Dia menjawab: “ Tidak, bahkan aku sujud kerana keindahan  seni (balaghah) ayat ini”.

Demikian ribuan tokoh atau ahli bahasa dan sastera yang fasih, seperti  ‘Abd al-Qahir al-Jurjani, al-Sakkaki, al-Zamakhshari [r.h], telah memperakukannya sedemikian secara ijmak dan sepakat, iaitu:

 “Sesungguhnya keupayaan manusia tidak menjangkau dan mampu mencapai keindahan seni al-Qur’an”.

Dengan demikian, sesungguhnya al-Qur’an sejak penurunannya sehingga bila-bila mengatasi setiap tipu daya dari kalangan ahli-ahli sastera dan bahasa, dan mencabar mereka agar mendatangkan satu surah seumpamanya, atau mereka merelai kebinasaan dunia dan akhirat.

 

Semenjak al-Qur’an diturunkan sehinggalah dewasa ini masih lagi mencabar ahli sastera dan merendahkan darjat mereka. Ia mencabar mereka agar mendatangkan satu surah seumpamanya,  atau mereka merelai kehinaan dan kebinasaan hidup di dunia dan akhirat.

 

al-Qur’an telah mencabar mereka dengan cara tersebut di atas. Ahli-ahli bahasa yang degil pada masa itu enggan mendatangkan satu surah seumpama al-Qur’an untuk menyahut cabaran Allah. Mereka mengikuti jalan peperangan yang membawa kepada pengorbanan jiwa serta harta benda.  Tindakan mereka ini menunjukkan mereka tidak sanggup menyahut cabaran al-Qur’an.

 

                Buku-buku yang ditulis oleh para ahli bahasa (yang memahami al-Qur’an) telah mengambil contoh kaedah al-Qur’an dalam penulisan mereka.  Namun begitu, karya-kary para penulis tersebut,  sama ada musuh Islam ataupun tidak, sejak al-Qur’an diturunkan hingga sekarang, tiada satupun yang boleh menandingi atau hampir menyamai kaedah penyusunan al-Qur’an.  Seorang awam pun berkata, apabila dia mendengar kaedah al-Qur’an lalu dia menyatakan: Sesungguhnya al-Qur’an tiada tolok bandingnya dengan mana-mana karya. Tiada yang dapat menyamai martabatnya. Sama ada disebabkan seninya terlalu tinggi ataupun manusia tidak mampu menjangkaunya. Tiada seorang manusiapun, baik yang kafir mahupun yang bodoh, mampu mengatakan selain daripada itu.  Apabila seseorang menyatakan bahawa al-Qur’an itu mampu dicapai, maka ini menunjukkan bahawa kehalusan seninya di luar kemampuan ramai manusia. Dengan demikian salah seorang daripoada mereka telah terbaca ayat mulia ini: Sabbaha li’Llahi ma fi al-samawat wa al-ard  (al-Hadid 57:1)     سبح لله ما في السموات والأرض( الحديد : 1 ) Kemudian dia berkata:  “Saya tidak melihat apapun yang menunjukkan i’jaz  pada ayat ini”.  Maka dikatakan kepadanya: “Dengan khayalan anda kembalilah dan dengarilah seumpama  pelancong tadi, ke masa turunnya ayat ini. Tatkala ia mengkhayalkan dirinya berada pada masa itu (sebelum penurunan al-Qur’an), diapun melihat:  apa yang terkandung di  alam yang fana ini, tiada sempadan, tidak dinamik, tidak dalam kehidupan (mati), tidak mempunyai jawatan dan kepentingan.  Namun ketika ia mendengar ayat tersebut dan ia merenungkannya, dia dapat melihat: bahawa ayat tersebut menyingkap, membuka dan membentang sesuatu yang tertutup sebelumnya, menunjukkan  hakikat alam dan dunia ini sehingga ia melihat alam tadi memancarkan cahaya yang terang benderang.  Di sini terlihatlah bahawa kalam Allah Yang Azali ini memberi pengajaran kepada semua ahli yang mempunyai jiwa bersih pada setiap masa dengan melihat: bahawa alam ini seumpama masjid yang besar, semua makhluk dalam keadaan berzikir, bertahlil dan bertasbih memuji Allah dengan sungguh-sungguh dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka dengan hati yang gembira. 

 

Di sini dapatlah pelancong itu menyaksikan kesan ayat tersebut pada alam ini. Lantas dia dapat mengecapi ketinggian seninya. Iapun mengukur keseluruhan ayat dengan dasar tersebut, maka kepadanya terpaparlah keunikan  seni  al-Qur’an dan seperdua daripadanya untuk bumi, seperlima untuk manusia. Ia mengetahui satu hikmah dari ribuan hikmah yang menunjukkan ketinggian kerajaan al-Qur’an (yang diturunkan secara kesinambungan tanpa putus selama 14 kurun).

Fakta Keempat:  al-Qur’an menggambarkan keindahan yang sebenarnya secara semula jadi dengan berulang-ulang kaedahnya.  Namun begitu tidak membosankan khususnya kepada orang-orang yang tidak rosak hatinya dan lemah perasaannya.  Malah dengan berulangan pembacaannya akan membuatkan bertambah keindahan dan kelunakannya. Ini telah diakui oleh semua orang yang mendengarnya dari dahulu hinggalah sekarang, sehingga menjadi pepatah.

 

            Juga dapat dilihat al-Qur’an itu sebagai suatu yang amat dinamik, mempunyai keberanian dan keceriaan dan bersungguh-sungguh sepanjang masa, seumpama ia baru diturunkan sedangkan ia telahpun tersebar empat belas abad yang lalu.  Setiap zaman seorang pemuda menerimanya (al-Qur’an) dan seolah-lah ia berdialog dengannya. Pada setiap kumpulan cendekiawan boleh didapati al-Qur’an di tangan mereka. Mereka menjadikannya sumber rujukan bahasa.

 

Fakta Kelima: al-Qur’an telah membentangkan salah satu sayapnya pada masa yang lalu dan sayap yang lain pada masa yang akan datang. Hakikat yang disepakati oleh para Nabi ialah sumbernya al-Qur’an itu sendiri.  Mereka menyokong kebenaran ini begitu juga al-Qur’an.

 

            Demikian juga para auliya dan para ulama sufi, mereka merupakan natijah yang menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan mereka.  Kesempurnaan yang mereka hasilkan menunjukkan bahawa al-Qur’an merupakan pokok yang memberi keberkatan kehidupan dan sentiasa mempunyai hakikat yang tulin. Mereka yang bernaung di bawah sayapnya yang kedua (sekarang) tergolong daripada ahli-ahli tarekat yang benar dan para ulama yang mengkaji Islam. Mereka itu menyaksikan bahawa al-Qur’an itulah sumber kebenaran dan sebagai pusat perhimpunan segala hakikat. Tidak ada bandingannya pada mana-mana himpunan ilmu dan kesyumulannya. Ia menjadi suatu mukjizat yang memberi ktenangan dan kesejahteraan

 

Fakta Keenam: al-Qur’an itu juga merupakan cahaya yang memberi sinar kebenaran dan keadilannya pada seluruh alam ini.

 

Sesiapa yang memegang tongkat hujah dan dalil al-Qur’an akan merasa kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dari belakangnya, dia memperoleh hakikat yang diturunkan dari langit dan dari kanannya mendapati  kebenaran yang tidak terbatas daripada orang yang berakal lurus. Dari kiri pula, dia memperoleh ketenangan murni yang menarik dan hati yang baik, jiwa yang suci.

 

            al-Qur’an ialah benteng yang diturunkan dari langit ke bumi,  yang tidak mungkin dirobohkan oleh sesiapapun.  Antara enam martabat kedudukan al-Qur’an ialah ia membuktikan kebenaran zat-Nya.  Ia bukan dari penuturan manusia dan tidak didatangkan kepada Nabi Muhammad perkara yang batil. Pada awal-awal martabat dijelaskan urusan kejadian alam secara menyerlahkan keindahannya, memelihara  ketaatan dan kebenaran lalu menghapuskan pendusta. Semuanya itu mengikut kekuasaan  Allah, maka manusia akan mempercayai kandungan al-Qur’an dengan apa yang diajarinya daripada kemuliaan dan ketinggian martabat, dan digemari oleh semua yang ada di alam ini.

 

            Demikian pula halnya iktikad yang mantap dan penuh penghormatan yang ditonjolkan oleh Rasulullah (s.a.w) terhadap al-Qur’an.  Hal ini diakui oleh kebanyakan umat Islam.  Bagindalah yang menyebarkan Islam dan menjelaskan maksud al-Qur’an.  Baginda juga penyebar wahyu Allah dan menjadi  antara insan yang paling fasih tentang selok-belok al-Qur’an. Ketika diturunkan wahyu kepadanya, Baginda berada dalam keadaan antara sedar dengan tidak. Penuturan baginda tidak dapat ditandingi dan penjelasannya dengan al-Qur’an ini,  secara ghaib, tentang apa yang berlaku pada alam terdahulu dan yang akan berlaku pada masa yang akan datang, tanpa teragak-agak dan penuh ketenangan dalam sifatnya seorang yang ummi. Tiada kesalahan yang kecil mahupun yang besar. Keimanan yang tersemat pada jiwa, membuat baginda membenarkan segala hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Sesukar manapun hukum itu, baginda menyokong dan menguatkan kepercayaan bahawa al-Qur’an itu diturunkan dari langit. Kesemuanya isinya  benar, adil dan ia menjadi  kalam Tuhan semesta alam.

 

Sesungguhnya seperlima dari manusia, malah sebilangan besar mereka tertarik  dengan al- Qur’an dan mendengarnya  bersungguh-sungguh, merasa senang dan merintih. Jin dan malaikat serta ahli-ahli sufi  melingkungi, seperti rama-rama melingkungi, cahaya disebabkan tanda-tanda kejadian yang benar dengan baik. Semuanya ini merupakan perkara benar bahawa al-Qur’an tempat keredaan dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi alam dan dikagumi.

 

            Oleh itu, makhluk Allah yang lain juga haruslah beriman dengan al-Qur’an tanpa mengira peringkat, bermula dari yang bodoh dan sebodoh-bodohnya hinggalah kepada yang cerdik dan secerdik-cerdiknya. Alam merupakan sebahagian pelajaran yang disampaikan oleh al-Qur’an dan daripadanya dapat ia memahami kebenaran-kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Melalui alam itu juga semua puak-puak dari ulama dan ahli seni Islam terutamanya ahli mujtahid, ahli usul, ahli ilmu kalam dan lain-lain, memberi jawapan yang menyenangkan terhadap apa yang mereka hajatkan berlandaskan al-Qur’an.

 

            Oleh yang demikian, kita melihat tiada ahli peradaban Arab yang berani menentang mukjizat yang terdapat dalam al-Qur’an menerusi balaghahnya, terutama mereka yang bukan beragama Islam. Mereka tidak dapat mengemukakan satu surahpun seumpama al-Qur’an dari dahulu hinggalah kini, walaupun mereka itu sering memcabar al-Qur’an. Kerana itu mereka tidak mengemukakan seperti al-Qur’an, ini dengan pasti membuktikanbahawa al-Qur’an merupakan mukjizat yang diluar jangkauan manusia.

 

 Ketinggian seni (balaghah) al-Qur’an itu terserlah melalui pertanyaan: “Siapa yang menyatakannya?”  “Kepada siapa yang ditujukan?”  “Dan kenapa ia disebut?”

 

            Kesimpulannya, al-Qur’an itu tiada tandingannya kerana Ia merupakan kalam Allah  Maha Penciptanya. Ayatnya tidak dapat ditiru, dengan apa cara sekalipun,  dan tiada tanda yang menunjukkan boleh kita reka.

 

            al-Qur’an yang hidup itu diutus pada sekalian alam. Dialah yang termulia dan tertinggi sebutannya. Daripadanya  terpancar keislaman yang teguh dan keimanan yang kuat, sehinggakan dia diangkat ke langit dan hampir,  lalu berkomunikasi dengan Tuhan Yang Esa.

 

al-Qur’an ialah mukjizat yang menjelaskan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.  Ia juga menjelaskan matlamat kejadian alam semesta ini dan apa yang terkandung di dalamnya yang berhubung kait dengan ketuhanan yang jelas melalui  keimanan yang agung lagi luas dan menjamin hahikat Islam yang sebenar.  Semuanya dibentangkan dalam segala bentuk kejadian bulan yang bertukar ganti sebagaimana jam di tangan.  Ini menunjukkan kepada manusia tentang kehebatan Allah Ta’ala sebagai Maha Pencipta.  Tidak syak lagi bahawa tidak mungkin ada yang boleh mencipta sama seperti al-Qur’an selama-lamanya secara mutlak apatah lagi untuk mencapai tahap mukjizatnya.

 

            Sesungguhnya beribu-ribu ulama menulis tafsir al-Qur’an dengan banyak jilid sehingga sebahagiannya mencapai tiga puluh jilid atau empat puluh jilid bahkan ada sampai tujuh puluh  jilid.  Huraiannya berdasarkan  dalil-dalil al-Qur’an.  Tidak terhad itu sahaja, malahan melalui ungkapan yang menarik, terperinci,rahsia-rahsia yang indah, makna yang mudah serta perkhabaran ghaib yang banyak melalui kaedah yang pelbagai.  Segala yang dijelaskan itu menunjukkan bahawa al-Qur’an  merupakan mukizat dari Ilahi yang luar biasa. Sesungguhnya tiap-tiap kitab dari kitab Rasail al-nur  yang mencapai sehingga seratus tiga puluh buah kitab mengenai keistimewaan-keistimewaan al-Qur’an.  Begitu juga risalah mukjizat al-Qur’an dan al-Maqam al-Thani min Kalimat al-‘Isyrin yang merupakan sebahagian dari kitab Rasa’il al-Nur telah menafsirkan banyak kemajuan luar biasa dari al-Qur’an seperti kereta api dan kapal terbang.  Al-Syu’a’ al-Awwal (Sinaran Pertama) dinamakan dengan isyarat al-Qur’an yang menjelaskan isyarat ayat-ayat dalam Rasa’il  al-Nur tentang elektrik.  Bahagian kelapan dinamakan al-Rumuzat al-Thamaniyah yang secara terperinci menjelaskan huruf-huruf al-Qur’an.  Banyak rahsia yang tersirat serta mengandungi makna yang pelbagai.  Bahagian yang lain menjelaskan akhir surat al-Fath dan mensabitkan kemukjizatan al-Qur’an dengan lima bentuk dari segi perkhabaran yang ghaib dan perumpamaan-perumpamaannya melalui risalah.  Sesungguhnya penjelasan tiap-tiap bahagian dari Rasa’il al-Nur  tentang hakikat al-Qur’an dan sinaran-sinarannya, semuanya membenarkan dan menyokong bahawa al-Qur’an itu tidak ada bandingannya dan menjadi mukjizat yang luar biasa dan  penuturan ghaib di alam nyata serta perkataan bagi pemilik alam ghaib.

 

            Dengan demikian, disebabkan keistimewaan al-Qur’an ini yang ditunjukkan melalui enam pemikiran, enam bentuk dan enam tahap berkekalan sinarannya dan kekuasaannya yang suci meliputi seluruh zaman sepanjang  1300 tahun yang lalu.  Dari segi keistimewaan itu juga al-Qur’an mengandungi perbezaan seperti setiap huruf dari  huruf-huruf al-Qur’an diganjari 10 ganjaran dan sekurang-kurangnya 10 kebajikan, dan 10 buah yang kekal; malah setiap huruf dari huruf-huruf sebahagian ayat dan surah membuahkan seratus atau seribu atau lebih ganjaran ukhrawinya.  Dinaikkan sinaran setiap ganjaran dan nilai huruf, pada waktu-waktu yang berkat dari 10 kepada 100 dan seumpamanya dalam keunggulan kudus.  Sepertimana yang difahami oleh seorang pelancong dan berkata di dalam hatinya:

           

            “Benarlah  bahawa al-Quran itu mukjizat dalam semua bidang yang nyata melalui keseluruhan surahnya, kesepaduan ayatnya, keserasian rahsianya dan keselarasan kesannya.  Kesaksian dan kebenaran yang sabit dengan dalil-dalil wajib al-wujud dan keesaan Allah dan sifat-sifat-Nya serta nama—nama-Nya yang mulia sehingga lahir kesaksian yang tidak terhad bagi seluruh yang beriman dengan Allah.

 

            Demikianlah ia disebut pada peringkat ketujuh belas dalam bahagian pertama, sebagai petunjuk yang ringkas seperti yang diterima oleh pelancong tadi dari pelajaran tauhid dan iman dari al-Qur’an.

 

            Tiada tuhan selain Allah (wajib al-wujud) Yang Esa yang menunjukkan wajib wujudnya dalam keesaan-Nya. al-Qur’an ialah mukjizat yang nyata diterima oleh seluruh jenis malaikat, manusia dan jin.  Pembaca ayat-ayatnya pada setiap ketika memperoleh kemuliaan yang sempurna, dengan lidah ratusan juta insan.  Berkekalan kesucian-Nya di atas pemukaan bumi ini pada sepanjang  masa dan zaman, terlaksana pengadilan-Nya ke atas sebahagian bumi dan seperlima jumlah manusia pada 13 abad yang lalu.  Demikianlah ia disaksikan dan dibuktikan melalui himpunan surah-surahnya yang suci, keserasian ayat-ayatnya, keselarasan rahsia-rahsia dan cahayanya serta ketentuan hikmat dan kebajikan serta kesan-kesannya yang jelas dan nyata.

 

Penghujung Yang Kedua

 

Masalah Yang Kesepuluh Dari Sinaran Yang Kesebelas Dalam “Risalah al-Thamarah

 

 

Bunga Amirdah (Mengenai sanggahan terhadap pengulangan dalam al-Qur’an)

 

 

Saudaraku yang mulia,

 

            Sesungguhnya aku dalam keadaan yang bingung lagi membimbangkan ketika aku ingin menlanjutkan penulisan ini.  Oleh itu aku merasakan suatu yang sangat rumit untuk menjelaskan kerana hal tersebut berada dalam minda sahaja. Tetapi aku mendapati kerumitan ini mengandungi  i’jaz yang indah. Alangkah kesalnya sekiranya aku tidak dapat menulis kebenaran  i’jaz  tersebut.

 

            Kerumitan yang ingin diungkapkan dan menyangkut al-Qur’an sekalipun tidak jelas, ia merupakan ibadah pemikiran dan kulit mutiara yang meliputi hal yang bernilai. Oleh itu aku berharap agar kamu berpaling pandangan dari kulitnya. Dari mutiara-mutiara yang bersinar, perhatikan apa yang terkandung di dalamnya. Sekiranya engkau mendapatinya amat sesuai, jadikanlah ia masalah  yang kesepuluh dalam “Risalah al-Thamarah”. Jika tidak anggaplah risalah ini sebagai jawapan kepada tahniah kamu itu.

 

            Sesungguhnya aku tergesa-gesa meringkaskan dan memadatkan tulisan ini, disebabkan aku berada dalam keadaan kekurangan makan dan kesakitan. Sehinggalah aku menyelesaikan dengan sejumlah sahaja yang mengandungi hujah dan kebenaran yang banyak. Aku menyudahinya dengan izin Allah dalam masa dua hari pada bulan keberkatan Ramadan.  Aku memohon keampunan dari segala bentuk kekurangan.

 

Saudaraku yang mulia lagi benar,

 

            Ketika aku membaca al-Qur’an dalam bulan Ramadan yang mulia, aku mengamat-amati atau menafsir makna ayat 33,  yang telah didapati dalam Rasail al-nur pada bahagian cahaya pertama.  Aku mndapati bahawa setiap ayat daripadanya – malah ayat-ayat muka surah al-Qur’an pada mushaf dan judul-judulnya -   seolah-olah muncul pada Rasa’il al-Nur dan murid-muridnya mengambil kelebihan maknanya.  Begitu juga ayat ‘al-Nur’ dalam surah al-Nur yang menunjuk dengan 10 jari kepada Rasa’il-al-Nur, seperti ayat yang yang mengiringinya, iaitu ayat-ayat yang menggambarkan kegelapan muncul di kalangan para seteru Rasa’il al-Nur. Berhubung dengan kedudukan ayat al-Qur’an dan sejauh mana penjelasan ayat tersebut, ia tidaklah terbatas kepada masa dan tempat tertentu, Oleh yang demikian aku merasa bahawa Rasa’il al-Nur dan murid-muridnya merupakan satu-satunya contoh pada era ini.

 

Sesungguhnya, al-Qur’an itu memiliki sifat yang menyeluruh dan  luas serta mulia kedudukannya di samping meliputi keseluruhan kesempurnaan, bagi melahirkan kedudukan ketuhanan Allah (s.w.t) dan diperolehi pula kedudukan yang agung bagi orang yang diutuskan. Itulah Nabi (s.a.w) yang menjadi contoh kepada manusia, malah kepada seluruh makhluk. Diperolehi juga dari ucapannya yang ditujukan kepada kedudukan yang luas untuk peringkat manusia dan zaman secara menyeluruh.  Juga didapati bahawa ia merupakan keterangan yang jelas tentang kanun atau peraturan Allah (s.w.t) yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, bumi dan langit, kesementaraan  dan kekekalan.  Peraturan-peraturan ini dikhususkan kepada ketuhanan dan mengandungi perkara yang berkaitan dengan makhluk keseluruhan.

 

            Seruan yang suci dan diperolehi dari keluasan, ketinggian, kesyumulan menampakkan i’jaz yang indah serta merangkumi segala perkara. Dengan cara demikian, penerangan al-Qur’an secara mudah pada perkara yang zahir dapat memberi kefahaman terhadap orang biasa. Ia dapat meningkatkan corak pemikiran mereka dengan tidak terbatas kepada satu  corak petunjuk sahaja. Malah ia dituju kepada semua manusia pada setiap era dan tempat. Setiap individu akan merasanya sebgai sesuatu yang baharu, seolah-olah ia baru diturunkan.

 

            Pengulangan perkataan dalam al-Qur’an seperti orang-orang zalim dan keingkaran mereka, peringatan yang menakutkan seperti bala bencana yang turun dari langit, dosa yang mereka lakukan, telah menarik perhatian kepada perbuatan zalim yang tidak ada bandingannya pada era ini. al-Qur’an membentangkan pelbagai siksaan dan bala bencana yang turun ke atas kaum ‘Ad, Thamud dan Fira’un. Pada waktu yang masa al-Qur’an menunjukkan ketenangan, belai pujukan hati orang-orang Mukmin yang dizalimi dengan menyebut kemenangan para Rasul yang mulia seperti

Ibrahim dan Musa (a.s).

 

Sesungguhnya al-Qur’an merupakan petunjuk untuk setiap lapisan masyarakat pada setiap zaman melalui i’jaz yang cukup menarik serta nyata dengan keterangan berikut :

 

Sesungguhnya zaman-zaman yang berlalu pada pandangan golongan yang lalai dan sesat merupakan suatu lembah yang tidak mempunyai sesuatu, suasana yang liar menakutkan, merupakan satu perkuburan yang telah lenyap serta menyakitkan lagi menyedihkan, sedangkan zaman tersebut merupakan lembaran yang memberi erti yang berbentuk pedoman dan pengajaran, Ia juga merupakan dunia yang penuh dengan keunikan dan penghidupan.  Alam pemilik Allah ini terikat dengan kita semua.  Ikatan tersebut menjelaskan seolah-olah ia benar-benar berada di hadapan kita dan kadang kala kita dibawa ke zaman tersebut.

 

I’jaz ini dapat kita lihat melalui dunia pandangan golongan yang lalai dan ia merupakan cakerawala yang menggerunkan tanpa sempadan.  Benda (al-jamadat) yang hidup dalam keadaan kacau-bilau tanpa jiwa yang bergerak, bergolek di alur perpisahan dan seksaan.  al-Qur’an menerangkan dunia sebagai kitab yang jelas ditulis oleh Yang Maha Esa dan ia menjadi satu bandar yang dibangunkan secara tersusun oleh al-Rahman al-Rahim.  Pameran yang menakjubkan ini merupakan anjuran Tuhan Yang Maha Mulia untuk menayangkan penciptaan-Nya.  Maka melalui keterangan tersebut  hiduplah semua benda (al-jamadat ) dan jadilah ia membantu antara satu sama lain.  Setiap bahagian membantu dan menolong bahagian yang lain, seolah-olah benda-benda tadi berbual dengan cara yang lemah lembut dan tersusun indah.  Semuanya ditentukan dan ditetapkan dengan kewajipan dan tugas masing-masing.  Begitulah al-Qur’an memaparkan pengajaran, hikmah dan ilmu yang merupakan petunjuk kepada manusia, jin dan malaikat kesemuanya.  Tidak syak lagi bahawa al-Qur’an yang mempunyai i’jaz pada keterangannya, sememangnya memiliki keistimewaan yang cukup tinggi nilainya dan juga kelebihan yang suci dan berharga, contohnya:

 

Pada setiap huruf dari al-Qur’an terdapat sepuluh kebaikan, kadang kala ia menjangkau seribu kebaikan, bahkan ia mencapai beribu-ribu kebaikan.  Jin dan manusia tidak mampu meniru atau mencipta sesuatu seperti al-Qur’an sekalipun mereka bersatu untuk mendatangkan sepertinya. Ucapan (jin) ditujukan kepada anak-anak Adam dan juga semua makhluk dengan ucapan yang sinis dan bijaksana. Ia    menggalakan beribu-ribu orang bagi setiap zaman untuk menghafalnya dengan penuh perhatian dan kenikmatan, tanpa merasa jemu membacanya  berulangkali,  sekalipun diulang-ulang bacaannya. Beitu juga  penetapannya  dalam fikiran kanak-kanak, sekalipun apa yang dihafal mempunyai ayat-ayat dan tempat yang tidak jelas bagi mereka. Mereka yang sedang sakit biasa atau dalam keadaan tenat merasa kenikmatan dengan mendengarnya.  Bagaikan aliran air yang menyejukkan dan selain daripada itu terdapat keistimewaan dan kelebihan yang suci yang dimiliki al-Qur’an, maka dikurniakan kepada pembaca-pembaca al-Qur’an dan penuntut-penuntutnya pelbagai kebahgiaan samada di dunia dan juga di akhirat.

 

I’jaz al-Qur’an yang indah juga dapat dilihat melalui (metode panduan yang menarik) dengan mengambil kira sebaik-baik perkiraan, iaitu kemampuan seorang yang ummi sebagai Penyampai Yang Mulia (s.a.w) dengan memeliharanya secara sempurna melalui kebolehan sejadi yang terdapat pada dirinya, jauh sekali daripada membuat atau mereka-reka atau menunjuk-nunjuk dalam apa keadaan sekalipun. Dibawanya dengan metode yang dapat diterima dengan baik oleh orang awam, yang merupakan golongan majoriti dan ditujukan ucapannya sesuai dengan tahap pemikiran mereka yang sederhana dengan pengucapan yang sesuai mengikut kefahaman mereka. Di hadapan mereka diutarakan contoh-contoh yang dapat dilihat secara jelas seperti langit dan bumi. Dihadapkan kepada mereka  mukjizat kekuasaan Tuhan dan gambaran kebijaksanaan-Nya yang menakjubkan, tersirat di sebalik perkara-perkara yang biasa.

 

al-Qur’an menjelaskan bahawa  i’jaznya ialah pengulangan yang indah melalui satu rangkapan ayat atau melalui satu kisah ketika memberi panduan kepada lapisan masyarakat yang berbeza dari kalangan pendengar dengan perkataan yang membawa kepada pengertian yang berbeza.  Dapat diambil pengajaran melalui ayat dan kisah tersebut bahawa keadaan ini menuntut pengulangan berdasarkan keadaan tertentu seperti doa dan dakwah, begitu juga dengan zikir dan tauhid. Semuanya memerlukan pengulangan, maka setiap pengulangan di dalam al-Qur’an sama ada dari ayat atau kisah meliputi makna baru dan pengajaran baru.

 

 I’jaz juga dapat kita lihat melalui gambaran peristiwa-peristiwa kecil yang berlaku pada zaman para Sahabat mulia ketika dikukuhkan pembinaan serta syariatnya, maka kita dapat melihat kejadian ini dengan perhatian yang penuh. Perkara ini diterangkan dengan ungkapan:  sesungguhnya setiap perkara kecil yang berlaku berada dalam perhatian Allah yang meliputi kekuasaan dan kemahuan-Nya, selain daripada berlakunya peristiwa tadi berdasarkan sunnatullah dan peraturan-Nya yang beredar di dunia. Tambahan pula setiap peristiwa yang berlaku  seperti benih asas Islam dan syariat, menghasilkan buah yang ranum pada masa-masa akan datang dengan pelbagai hukum dan faedahnya.

 

Sesungguhnya berulangnya keperluan menyebabkan berlakunya pengulangan. Inilah kaedah yang tetap. Dengan itu, al-Qur’an telah menjawab persoalan yang berulang dalam tempoh dua puluh tahun dengan jawapan yang berulang untuk membuat penjelasan kepada masyarakat yang pelbagai lapisan.  al-Qur’an mengulangi ayat-ayat yang mempunyai beribu-ribu hasil, dan mengulangi petunjuk-petunjuk hasil daripada bukti yang tidak ada batasnya.  Pengulangan berlaku ketika ayat-ayat dan petunjuk tetap berada dalam fikiran dan hati, lalu menyakinkan apa yang akan berlaku dari perubahan di dunia,  apa yang akan berlaku dengan kehancuran dan perpecahan; dan apa yang akan berlaku di  akhirat yang kekal lagi indah berbanding dengan dunia yang fana. 

 

Pengulangan ayat berlaku juga ketika membuktikan bahawa kesemua atau sebahagian dari yang sebesar semut (di bumi) sehingga bintang-bintang (di langit) adalah dalam genggaman kuasa yang Maha Esa.  Pengulangan ayat juga berlaku ketika menyatakan kemarahan Allah  dan kebencian-Nya terhadap manusia yang melakukan kezaliman dengan melanggar tujuan penciptaan-Nya dan kezaliman tersebut menimbulkan kemarahan makhluk, bumi, langit dan juga merupakan faktor-faktor yang menambahkan kemarahan-Nya kepada mereka yang melakukan kezaliman tersebut.

 

Sesungguhnya pengulangan pada ayat-ayat yang menerangkan perkara -perkara di atas tersebut tidak mengurangkan sedikitpun ‘kesenian bahasa’, bahkan ia merupakan i’jaz yang cukup menarik dan menakjubkan. Keseniannya mencapai kedudukan yang tinggi bahkan kefasihan yang sesuai dengan keperluan keadaa, sebagai contoh:

 

Rangkapan Bismi’Llahi’r-Rahmani’r-Rahim    (بسم الله الرحمن الرحيم) merupakan ayat yang berulang sebanyak 114 kali di dalam al-Qur’an al-karim ini kerana kenyataannya yang terlalu bererti, sehingga  di mana ianya meliputi dunia dengan cahaya dan menghubungkan bumi dan langit dengan suatu ikatan yang kuat seperti yang dijelaskan dalam Kilatan 14.  Sesungguhnya seseorang itu amat berhajat kepada kenyataan ini pada setiap saat. Sekiranya kenyataan ini berulang berjuta-juta kali maka keperluan kepadanya masih wujud tanpa jemu (puas).  Ini kerana  bukannya seperti keperluan harian seseorang kepada roti, bahkan seperti keperluan kepada udara dan cahaya yang mesti diperolehi pada setiap saat.

 

Ayat Inna rabbaka la huwa al-‘Aziz al-Hakim   إن ربك لهو العزيز الرحيم         diulangi sebanyak lapan kali dalam surah al-Shuara’.  Pengulangan ayat ini yang mengandungi beribu-ribu kebenaran di dalam surah yang menyebut kejayaan para Nabi alaihimssalam dan kesiksaan ke atas kaumnya, sesungguhnya semua ini adalah untuk menerangkan:

 

Kezaliman kaum-kaum para Nabi tersebut mencecah tujuan kejadian mereka serta menyentuh kepada kebesaran ketuhanan yang mutlak,  maka kekuasaan Allah menuntut supaya diazab kaum-kaum yang zalim itu  sebagaimana ia menuntut  rahmat Allah supaya menjayakan para Nabi (a.s).  Sekalipun berulangnya ayat ini beribu-ribu kali, keperluan kepadanya  tidak akan terhenti.  Pengulangan di sini merupakan kesenian yang indah yang mempunyai i’jaz dan ringkas.

 

Begitu juga ayat Fa biayyi ala’i Rabbikuma tukadhdhiban     (  ( فبأي آلاء ربكما تكذبان    yang berulang-ulang dalam surah al-Rahman dan juga ayat Waylun yawma’idhin lil-mukadhdhibin  (ويل يومئذ للمكذبين )       yang berulang-ulang dalam surah al-Mursalat, yang kedua-duanya mengherdik setiap zaman dan memberi amaran secara terus-terang ke seluruh langit dan bumi. Kekufuran jin dan manusia  terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah dan kezaliman mereka yang terlalu buruk, sehingga membangkitkan kemarahan dan kebencian yang meluap-luap daripada makhluk-makhluk, bumi dan langit. Sesungguhnya ia mencacatkan hikmat serta tujuan kejadian alam. Ia melampaui hak-hak makhluk dan mencerobohinya di samping memandang ringan  keagungan Allah  serta mengingkari-Nya, kerana itu dua ayat ini terikat dengan beribu-ribu ayat seumpama ini.  Kedua-duanya mempunyai kepentingan tertentu seperti yang ada pada beribu-ribu  masalah. Sekiranya ia berulangan beribu-ribu kalipun dalam pengucapan-Nya kepada jin dan manusia, nescaya kepentingan-Nya masih wujud, dan keperluan kepada-Nya masih ada.  Pengulangan di sini ialah kesenian yang ringkas, nyata dan mukjizat yang indah. 

Contoh lain kami kemukakan dalam perbincangan sekitar hikmat perulangan dalam Hadith Nabi. Munajat Nabi yang dinamakan rantai besar (al-jawshan al-kabir) itu merupakan munajat yang indah dan bersesuaian dengan hakikat di dalam al-Qur’an dan sebagai contoh yang dipilih daripadanya itu terdapat ayat:

 

" سبحانك يا لاإله إلا أنت الأمان ، الأمان خلصنا من النار .. أجرنا من النار ..نجّنا من النار  "

 

Maksudnya : Maha Suci Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau, yang mengamankan. Amankanlah kami dari api neraka, jauhkanlah kami daripadanya. Selamatkan daripadanya.”

 

            Ayat-ayat ini telah berulang seratus kali, jika berulang beribu-ribu kalipun ia tidak akan melahirkan rasa jemu kerana ia mengandungi ketinggian hakikat alam, iaitu keesaan; serta mengandungi ketinggian tugas dari segala makhluk terhadap Allah yang Maha Agung, iaitu pentasbihn, pentahmidan dan pentakdisan. Kesudahan yang yang paling besar bagi manusia ialah terselamat dari api neraka dan bebas dari kesengsaraan yang abadi. Tujuan yang lebih penting dalam ibadat dan kelemahan manusiawi ialah doa. 

 

                Demikianlah contoh-asas itu yang mengandungi pelbagi jenis pengulangan dalam al-Qur’an sehingga kita melihat al-Qur’an mengungkapkan lebih daripada dua puluh kali tentang hakikat tauhid – sama ada secara tersurat mahupun tersirat - dalam setiap lembaran mushaf, mengikut peringkat keperluan kepada kefahaman keterangan yang berseni dengan itu timbullah  pengulangan pembacaan. Seni yang terdapat di dalam al-Qur’an itu menambahkan ketinggian dan kekuatan yang tidak meminbulkan kebosanan.

 

            Bahagian-bahagian Rasa’il al-Nur telah menerangkan hikmat pengulangan dalam al-Qur’an dan menyatakan hujahnya di samping membuktikan kesesuaian pengulangan itu dengan kesenian. Ia menunjukkan sejauh mana keindahan dan kebagusan al-Qur’an yang mengagumkan itu..

            Berhubung dengan hikmat perbezaan  antara surah yang di turunkan di Mekah dengan surah yang di turunkan di Madinah adalah dari segi balaghah dan i’jaznya, berikut ini dijelaskan secara detail dan ringkas.

 

            Golongan pertama  yang menentang di Mekah terdiripada gologan Quraisy.  Mereka tidak tahu membaca dan menulis, juga yang tidak diturunkan kitab kepada mereka. Maka balaghah memerlukan uslub yang tinggi, kuat, ringkas, berbentuk mukjizat (yang melemahkan ahli bahasa untuk memahami dan menandinginya), dan memuaskan serta dalam bentuk berulangan yang mendlamkan pemahaman. Kerana itu kebanyakan surah “Makkiyah” membahaskan rukun iman dan martabat tauhid dengan uslub yang terlalu mantap dan tinggi, dengan keringkasan (ijaz)  pada thap i’jaznya yang terunggul  (yang melemahkan ahli bahasa untuk menandinginya).  Surah-surah Makkiyah ini juga banyak kali mengulang-ulang  keimanan kepada Allah, prinsip, dan Hari Akhirat.  Bahkan ia  mengungkapkan rukun-rukun iman tersebut pada setiap lembaran, atau satu-satu ayat, atau satu-satu perkataan.  Kemungkinan juga ia ada menyebut satu huruf, pada taqdim dan ta’khir, pada ma’rifah atau nakirah dan ketika dihapuskan (hadhf) atau disebut (kalimah atau ayat tersebut).

 

            Dengan itu, surah-surah Makkiyah menetapkan penggunaan kesenian (balaghah) dengan kaedah yang tinggi untuk menyatakan rukun-rukun iman. menyebabkan para pakar balaghah berada dalam keadaan terpinga-pinga, tercengang dan hairan, ketika berhadapan dengan uslub yang beri’jaz.  Sesungguhnya kitab Rasail al-Nur, khususnya bab yang ke-25 (mengenai  mukjizat-mukjizat al-Qur’an serta hujungannya) telah menjelaskan sebanyak empat puluh gaya mukjizat yang terdapat pada al-Qur’an.  Demikian juga kitab tafsir Isyarat al-I’jaz fi mazann al-I’jaz” yang ditulis dengan bahasa Arab telah menerangkan mukjizat dari segi susunan ayat-ayat al-Qur’an dengan keterangan yang sangat menarik.  Dengan itu, kedua-dua risalah tersebut sesungguhnya telah mengesahkan ketinggian uslub balaghah yang unggul dan keringkasan (ijaz) yang mengandungi mukjizat.

 

            Berhubung dengan pelbagai ayat dan surah Madaniyah,  golongan pertama yang menjadi sasarannya dan yang menentangnya pula terdiri daripada golongan Yahudi dan Nasrani.  Merekalah ahli kitab yang beriman kepada Allah.  Dengan itu, kaedah balaghah dan stail memberi petunjuk serta asas-asas tabligh yang digunakan kepada ahli kitab bersesuaian dan bertepatan dengan keadaan mereka.  Maka ia datang dengan stail yang mudah, jelas dan nyata di samping menerangkan  perkara-perkara juz’i, bukan perkara-perkara pokok  atau asas dan rukun-rukun (yang berkait dengan keimanan).  Ini kerana perkara-perkara juz’i  (juz’iy)  merupakan sumber atau permulaan hukum-hakam furu’ (cabang), kaedah-kaedah umum (kulliyah) dan pusat perselisihan pendapat (di kalangan ulama) dalam perkara yang menyangkut dengan syariat.

 

            Kerana itulah, selalunya kita mendapati bahawa kebanyakan ayat Madaniyyah jelas dan mudah.  Ia datang dengan kaedah yang terang yang bersifat mu’jiz yang khusus dengan al-Qur’an.  Akan tetapi al-Qur’an telah menyebut dalam bentuk ringkasan (sebagai kesimpulan yang merangkumi perkara yang telah disebut dan dihuraikan sebelum daripada itu) yang jitu atau dalam bentuk natijah yang disimpul dan diringkaskan atau penutup yang kemas dan rapi atau dengan hujah yang mantap (yang boleh membatalkan hujah pihak lawan) sebaik sahaja menyebut  sesuatu khusus (juz’i) yang berbentuk furu’.  Dengan itu, ia menjadikan sesuatu yang khusus (juz’i) tersebut sebagai satu kaedah yang berbentuk umum (kulli). Kemudian ia memberi contoh yang tidak terang agar menetapkan keimanan yang di sebut pada penghujung ayat yang diringkaskan untuk mengesakan Tuhan, beriman dan Hari Akhirat. Kamu melihat penerangan jelas dan mudah terletak pada penghujung ayat. Sesungguhnya aku menerangkannya dalam Rasa’il al-Nur sehingga kepada manusia degil, agar ia mengetahui betapa hebat keistimewaan dan  ketinggian kesenian yang halus di penghujung ayat-ayat dalam al-Qur’an, yang telah termaktub dalam sepuluh keistimewaan, bahagian nur kedua dari cahaya kedua dalam al-Kalimat). Sekiranya kamu mahu, lihatlah firman Allah Ta’ala: Inna’Llaha ‘ala kulli shay’ Qadir; inna’Llaha bi kulli shay’ ‘Alim; wa Huwa al-‘Aziz al-Hakim; wa Huwa al-‘Aziz al-‘Alim

 

( إن الله على كل شيء قدير ) ، ( إن الله بكل شيء عليم ) ، ( وهو العزيز الحكيم ) ، ( وهو العزيز الرحيم )

 

dan ayat-ayat lain yang menyebut persoalan tauhid dan Hari Akhirat dan diakhiri dengan kebanyakan ayat muli itu. Kamu akan mendapati bahawa al-Qur’an ketika menerangkan hukum syarak yang furu’ dan undang-undang  kemasyarakatan, maka ia akan mengalih pandangan orang yang mendengar kepada kaedah kulliyah.  (Iaitu daripada perbincangan yang berbentuk cabang di sekitar hukum-hakam syariat kepada bentuk keseluruhan yang mencakupi persoalan syariat, kemasyarakatan dan juga tauhid).

 

            Maka dengan itu kaedah yang mudah, jelas dan nyata telah diubah lalu digantikan melalui ungkapan-ungkapan ayat di atas yang mejadi penutup pada penghujungnya setiap apa jua perbincangan (sama ada yang berkait dengan syariat atau tauhid) kepada kaedah yang tinggi.  Ia seolah-olah telah memindahkan pemikiran seorang pembaca yang mempelajari syariat kepada mempelajari tauhid.  Dengan itu, maka thabitlah bahawa al-Qur’an, di samping ia merupakan kitab yang berkait dengan syariat, undang-undang dan hikmah, ia juga merupakan kitab yang berkait dengan persoalan akidah dan iman, kitab zikir (mengingatkan seseorang kepada Allah) dan kitab yang membawa seseorang berfikir [tentang kebesaran Allah], dan juga kitab doa dan dakwah.

 

            Demikianlah kamu mendapati bahawa terdapat satu bentuk daripada kehebatan mukjizat yang terserlah di dalam ayat-ayat Madaniyah.  Ia berlainan dengan kesenian yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah berdasarkan perbezaan tempat dan tujuan serta matlamat dakwah yang disampaikan.

 

            Kadang-kadang kamu boleh melihat ciri dan bentuk tersebut pada dua perkataan sahaja iaitu: kalimah Rabbuka  dan kalimah Rabb al-‘alamin .   Ini kerana ia mengajar mengesakan Tuhan (Ahadiyah) dengan perkataan Rabbuka , kemudian (al-wahidiyah) dengan perkataan  Rabb al-‘alamin.   al-Wahidiyah berada dalam al-Ahadiyah.

            Bahkan kadang-kadang kamu boleh melihat bentuk kesenian tersebut pada satu-satu ayat, iaitu berkenaan dengan ilmu Allah yang boleh tercapai dan meliputi sehingga ke tempat duduknya zarah di tengah-tengah mata dan kedudukan matahari di tengah-tengah dada langit.  Begitu juga kekuasaan-Nya yang meliputi sehingga Dia meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya seperti kedudukan matahari, seolah-olah ia bertindak sebagai mata kepada langit itu sendiri.  Maka dengan itu Allah Taala menyebut ayat Wa Huwa ‘Alim bi dhat al-sudur وهوعليم بذات الصدور    setelah menyebut ayat  Yulij al-layl fi al-nahar wa yulij al-nahar fi al-layl                 يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل )..      Allah Ta’ala menyatakan bahawa ilmu-Nya itu meliputi sehingga kepada perkara-perkara yang tersirat di dalam hati, setelah menerangkan keagongan penciptaan-Nya tentang langit dan bumi di hadapan  pandangan manusia.  Dengan itu, wujudlah dalam pemikiran manusia bahawa Allah Taala itu Maha Mengetahui tentang lintasan hati dan perkara-perkara yang tersirat mengenai-Nya di samping keagongan penciptaan-Nya terhadap langit dan bumi serta pentadbiran Allah terhadap kedua-duanya.

 

            Oleh itu ayat  وهو عليم بذات الصدور yang datang setelah  ayat di atas (mengenai keagungan Allah dalam mencipta langit dan bumi) merupakan satu corak warna yang mengubah daripada kaedah yang mudah difahami kepada satu pengajaran yang tinggi dan  menarik perhatian manusia untuk mendengarnya.

 

Persoalan:

 

Pandangan cetek secara sepintas lalu tidak melihat kandungan al-Qur’an yang terdiri dari kebenaran yang penting, dan tidak dapat mengetahui jenis kesesuaian serta hubungan mana yang mengambarkan tauhid, ataupun yang memberi faedah hukum secara keseluruhan. Tidak dapat membezakan kesesuaian jenis di atas tersebut dengan kejadian khusus (juz’i). Oleh itu, sebilangan manusia menyangka itu merupakan  kecacatan pada kesenian bahasa, contohnya: tidak nyata kesesuaian kesenian ketika menyebut satu peraturan yang besar seperti firman-Nya: Wa fawqa dhi ‘ilmin ‘alim   وفوق كل ذي علم عليم Ayat ini merupakan penutup bagi kejadian yang khusus, iaitu: Kedatangan saudara Yusuf (a.s) kepadanya dengan satu helah yang bijaksana. Diharapkan dijelaskan  rahsia hal berkenaan dan hikmatnya.

 

Jawapan: Sesungguhnya kebanyakan surah yang panjang dan sederhana panjang itu, seolah-olah seperti sebuah al-Qur’an. Sebenarnya ia tidak banyak mengandungi dua atau tiga daripada ‘maksud atau tujuan utama yang empat’ yang terkandung di dalam al-Qur’an, iaitu: persoalan tauhid, kenabian, perhimpunan di Padang Mahsyar dan pengabdian diri kepada Allah.  Bahkan setiap surah tersebut mengandungi hakikat dan maksud al-Qur’an itu sendiri secara menyeluruh.  (Iaitu keempat-empat tujuan yang tersebut).  Dengan kata lain, setiap daripada surah itu merupakan kitab zikir, iman dan fikir sebagaimana di waktu yang sama, ia juga merupakan kitab syariat, hikmat dan hidayah. Oleh sebab itu, setiap surah mengandungi pelbagai tajuk dan perkara serta bermacam-macam pengajaran.  Kamu akan mendapati pada setiap tempat, malah pada setiap lembaran, bahawa ia membuka pintu keimanan di hadapan manusia (supaya beriman dengan Allah Taala) dengan menyebut dan memperjelas kejadian alam yang besar ini.  Ia juga akan memperkukuh keimanan seseorang mukmin dari segi Rububiyah. Di samping itu, ia juga akan memperlihatkan bagaimana kehebatan kekuasaan Allah di setiap ufuk dan jiwa. Oleh itu, apa yang dilihat bahawa kewajaran hubungan ayat yang disebut itu kelihatan lemah, sebenarnya ia menjadi kuat setelah ia dibina dan dihubungkan dengan maksud dan asas al-Qur’an yang menyeluruh itu.  Dengan itu, kaedah yang digunakan adalah sesuai dengan tempat dan kedudukannya.

 

Soalan yang lain: Apakah hikmatnya al-Qur’an menyebut beribu-ribu dalil untuk membuktikan kewujudan alam akhirat, membicarakan tauhid dan pembalasan kepada manusia?  Apakah rahsianya al-Qur’an menarik perhatian manusia kepada perkara-perkara tersebut, sama ada secara terang dan nyata atau secara tersirat  tidak langsung (dimni) dan secara isyarat pada setiap surah, bahkan pada setiap lembaran dan di setiap tempat?

 

Jawapan: Ini  kerana al-Qur’an ingin memberi peringatan kepada manusia tentang suatu perkara yang sangat besar dan penting, iaitu: berkenaan dengan alam akhirat.  Di samping ia memberi petunjuk kepada manusia tentang suatu tanggungjawab yang khusus untuk mereka yang memikul amanah yang sangat besar dan sebagai khalifah di atas permukaan  bumi ini.

 

            Itulah persoalan yang berkait dengan tauhid yang menentukan kebahagiaan dan kecelakaan yang abadi kepada manusia.  Pada waktu yang sama, al-Qur’an menghilangkan segala bentuk aliran syubahat yang meragukan dan menghancurkan segala bentuk keingkaran.

 

 Oleh itu, sekiranya al-Qur’an mengarahkan pandangan manusia kepada perubahan keimanan yang sangat dahsyat dan menakutkan itu, dan membawa yang lain kepada membenarkan perkara yang sangat besar dan tersangat penting kepada manusia, dengan mengulangi perkara tersebut beribu-ribu atau berjuta kalipun, ia sekali-kali tidak dianggap keterlaluan atau melampau dalam penggunaan kesenian.  Pengulangan itu juga sama sekali tidak menyebabkan timbulnya kejemuan dan kecacatan.  Bahkan pengulangan bacaan ayat-ayat al-Qur’an berkenaan dengan perkara tersebut merupakan suatu hasrat dan keperluan yang berterusan.  Ini kerana tidak ada lagi perkara yang lebih besar dan penting di dunia ini, selain  persoalan tauhid dan akhirat.

 

            Sebagai satu contoh, ayat al-Qur’an yang berbunyi:

 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ( البروج : 11 )

 

Maksudnya: “Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.”

(al-Buruj 35:11)

 

 

            Sebenarnya ayat itu merupakan berita gembira tentang kebahagiaan yang abadi sebagai satu dorongan kepada manusia yang lemah yang akan menghadapi hari mautnya pada bila-bila masa sahaja.  Dengan itu, berita gembira ini telah menyelamatkan manusia daripada berfikir bahawa segala-galanya akan berakhir setelah mati dan melepaskannya daripada genggaman dunia yang fana ini.  Bahkan kepadanya ayat tersebut telah mengurniakan satu negeri yang kekal abadi dan mendorongnya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan  berterusan.

 

            Sekiranya ayat di atas berulang sebanyak jutaan sekalipun, maka pengulangan tersebut sekali-kali tidak dianggap sebagai keterlaluan dan melampau serta menjejaskan keseniannya.

 

            Demikianlah kamu mendapati bahawa al-Qur’an yang mengubati masalah-masalah seumpama di atas, berusaha memuaskan golongan yang mendengarnya dengan hujah yang jitu dan mantap, benar-benar telah menyematkan pemikiran dan hati manusia terhadap hari kehancuran alam ini yang sangat besar dan dahsyat itu.

 

            Oleh itu, menjadi satu kemestian bahawa untuk mengalihkan pandangan manusia kepada perkara-perkara seumpama di atas, sama ada secara langsung, terang dan jelas atau tidak langsung dan melalui isyarat walaupun diulangi sebanyak ribuan kali.  Kepentingan dan keperluan pengulangan terhadap perkara tersebut samalah seperti keperluan manusia kepada nikmat roti, udara dan cahaya yang berterusan.

 

            Sebagai contoh yang lain: hikmat di sebalik pengulangan al-Qur’an seperti  (surah al Fatir: 36), iaitu firman Allah Taala: Walladhina kafaru lahum nar jahannam  والذين كفروا لهم نار جهنم   dan juga firman Allah Ta’ala: Inna al-zalimin lahum ‘azab’alim   إن الظالمين لهم عذاب أليم   (surah Ibrahim: 22), dan ayat-ayat lain yang seumpamanya yang berbentuk peringatan dan amaran serta ancaman azab neraka yang dibawa dengan kaedah yang sangat keras dan menakutkan.

 

            Hikmatnya ialah mereka yang kufur di kalangan manusia merupakan mereka yang melampaui dan menceroboh hak-hak segala kejadian alam dan kebanyakan makhluk Allah Ta’ala.  Kekufuran dan keingkaran mereka itu telah membangkitkan kemarahan langit dan bumi serta menimbulkan kebencian oleh segala unsur bumi ini kepada mereka. Sehinggalah segala unsur bumi itu bertindak memukul dan membinasakan mereka dengan ribut taufan, banjir dan sebagainya.  Bukan itu sahaja, bahkan neraka jahanam pun turut marah sehingga dirasakan hampir pecah disebabkan terlalu marah ke atas mereka tersebut.  Ini jelas sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Ta’ala:

 

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور * تكاد تميز من الغيظ ( الملك 7 ، 8 )

 

Maksudnya: “Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara mereka yang mengerikan, sedang mereka itu menggelegak.  Hampirlah neraka itu terpecah-pecah lantaran terlalu marah”.

(al-Mulk 67:7-8)

 

            Oleh itu, sekiranya penguasa alam semesta ini (Allah [s.w.t]) mengulangi ayat sebagai ancaman kepada jenayah yang besar, iaitu dengan kaedah yang mengancam dan amaran keras  kepada kekufuran itu beribu-ribu kali, malah berjuta-juta kalipun, ia tetap tidak dianggap sebagai keterlaluan dan melampau serta satu kekurangan dalam penggunaan kesenian, Ini menunjukan bahawa betapa besarnya jenayah itu membuat pelanggaran hak-hak kemanusiaan, dan ingin menunjukkan hak manusia terhadap Allah, serta menunjukkan kejahatan dan kezaliman orang kafir  yang dahsyat. Pengulangan tersebut tidak diulang kerana kelemahan manusia atau kehinaan, malah orang-orang kafir melampaui batas dan melakukan kezaliman yang besar.

           

            Kemudian kita melihat dorongan yang kuat kepada beratus-ratus ribu juta manusia semenjak seribu dan beratus tahun lalu bersungguh-sungguh membaca al-Qur’an  tanpa merasa jemu dan bosan.

 

            Setiap waktu dan setiap hari masa berlalu, pintu terbuka untuk alam yang baru. Oleh itu pengulangan ( لا إلـه ألا الله ) sangat diperlukan beribu-ribu kali untuk menyinari seluruh alam dengan cahaya keimanan. Perkataan keesaan tersebut seperti lampu bersinar di langit. Apa yang berlaku pada (لا إلـه إلا الله  ) berlaku juga pada pembacaan al-Qur’an. Ia dapat menyinari kegelapan yang menyelubungi alam dan menghapuskan kecacatan yang terdapat pada cermin kehidupan dan menjadikan kedudukan yang akan datang sebagai saksi di Hari Kiamat.

 

            Pembacaan al-Qur’an dapat menambahkan  pengetahuan tentang balasan orang yang melakukan jenayah. Sehingga mereka mengetahui peringatan daripada Allah yang menakutkan akan memecahbelahkan orang-orang zalim (sesat) serta membebaskan  diri dari ikutan hawa nafsu yang sentiasa mendorong ke arah kejahatan. Oleh itu al-Qur’an membuat pengulangan pada setiap hukum dengan penuh kebijaksanaan, peringatan yang berulang kali. Kekuatan (ayat) yang berulang-ulang itu merupakan hakikat yang sangat besar. Ia dapat menewaskan syaitan dan menjauhkan orang yang menganggapnya sia-sia sahaja. Sesungguhnya siksaan neraka jahanam bagi orang-orang kafir  (menurut pandangan mereka)  merupakan  perkara yang tidak adil.

 

            Antara yang diulang oleh al-Qur’an ialah kisah-kisah para Nabi (a.s). Hikmat pengulangan Nabi Musa (a.s) terletak pada tongkatnya yang mempunyai banyak hikmat dan faedah. Pengulangan cerita-cerita para Nabi itu adalah untuk membuktikan kewujudan risalah Rasulullah (s.a.w) dengan menampakkan sifat kenabian pada semua Nabi, memberi hujah bahawa Rasulullah (s.a.w) ialah utusan Allah, yang tidak mungkin seseorang mengingkarinya melainkan mengingkari kesemua Nabi. Pengulangan kisah  Nabi menjadi dalil kepada risalah itu.

 

            Ramai di kalangan manusia tidak dapat membaca kesemua al-Qur’an. Mereka hanya memadai setakat yang termampu sahaja. Di sini jelaslah pada kita hikmat surat yang panjang atau sederhana panjangnya, yang diumpamakan sebagai surah-surah kecil. Pengulangan cerita-cerita al-Qur’an merupakan perkara yang penting sepertimana pentingnya pengulangan rukun Iman. Ia merupakan satu kesenian dan pengajaran bagi peristiwa kemunculan Muhammad (s.a.w) yang terpenting dalam sejarah manusia.

 

            Anugerah kerasulan bagi Nabi Muhammad (s.a.w)  merupakan martabat yang tinggi lagi suci dalam al-Qur’an. Muhammad  (s.a.w) yang menduduki martabat yang keempat  dalam rukun iman itu dihubungkaikan dengan kalimah dengan syahadah La ilaha illa’Llah  )   لا إلـه إلا الله). Inilah dalil yang menunjukkan pengutusan Muhammad sebagai hakikat yang besar di alam ini. Dia merupakan manusia yang termulia dikalangan semua makhluk. Hakikat Muhmmadiyah melambangkan keperibadian secara maknawi dan umum bagi Muhammad (s.a.w), dialah juga  penyuluh dunia dan akhirat.

 

            Rasulullah (s.a.w) merupakan orang yang paling sesuai menduduki martabat yang luar biasa. Terdapat banyak dalil yang kami tunjukkan dalam bahagian-bahagian Rasa’il al-Nur ini.  Antara ribuan dalil itu adalah adalah seperti berikut:

 

1.      Setiap kebaikan yang dilaksanakan oleh umat Muhammad (s.a.w) pada setiap  masa akan ditulis dan dicatat dalam  sahifah kebaikan Rasulullah (s.a.w), mengikut kaedah yang bunyi ( السبب كالفاعل ).

2.      Sinarannyya kepada hakikat alam semesta ini adalah dengan nur yang bukan sahaja menjadikan jin, manusia, malaikat, dan yang mempunyai kehidupan dalam ketenangan, malah alam (al-kawn) meredai kedatangan Rasulullah (s.a.w) dan memperkakan kelebihannya.

3.      Seluruh alam semesta termasuklah manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang menyampaikan doa kerahmatan dan selawat dengan lidah semula jadi ke atas Nabi s.a.w. samada doa itu disebabkan memperolehi kemenangan atau kebaikan.

4.      Lebih daripada itu setiap bacaan al-Qur’an dicatat dalam buku kebaikan Rasulullah (s.a.w). Setiap huruf dari tiga ratus huruf mengandungi sepuluh kebaikan di dunia dan sepuluh di Akhirat, malah seratus atau seribu kebaikan.

5.      Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang ghaib itu menyaksikan bahawa Hakikat Muhammadiyah sebagai individu maknawi adalah bagi zat Muhammad yang di berkati. Ia umpama pokok  syurgawi. Kerana kedudukanya yang tinggi, maka Allah menyebutnya dalam al-Qur’an. Allah menegaskan melalui perintah-Nya bahawa penerimaan syafaat Nabi Muhammad adalah dengan mengikuti sunnahnya yang suci dan mengambil iktibar keadaannya sebagai manusia biasa yang diumpamakan seperti sebiji benih  pokok  syurgawi.

 

Demikianlah kebenaran al-Qur’an yang berulang-ulang itu memiliki nilai yang tinggi dan mengandungi peraturan. Manusia sihat akan menyaksikan pengulangan yang terdapat di dalam al-Qur’an sebagai mukjizat maknawi yang kuat lagi luas. Manakala manusia yang hatinya sakit, tertarik dengan kebendaan duniawi dan ia sesuailah  dengan rangkap yang bermaksud:

Manusia yang buta akan mengingkari adanya cahaya matahari.”

Mulut yang sakit akan mengingkari rasa keenakan air.”

 

Penutup Masalah Yang Kesepuluh

Terdapat dua bahagian:

 

Bahagian Pertama: Aku telah mendengar sebelum umurkuy menjangkau dua belas tahun bahawa seorang zindiq yang degil telah membongkar kejahatan yang dipendamkannya pada terjemahan al-Qur’an. Dia menyusun kata-kata yang merendahkan al-Qur’an dan menghinanya. Kata-kata bisanya diungkapkan secara jelas:

 

      Adakah terjemahan al-Qur’an untuk menzahirkan nilainya? Dengan kata-kata lain, agar manusia melihat pengulangan yang tidak penting, membaca terjemahannya adalah lebih baik daripada membaca al-Qur’an. Oleh yang demikian, kelebihan yang di berikan kepada Rasa’il al-Nur  ini oleh Allah telah melumpuhkan pemikiran dan menghentikan rancangan mereka itu. Dengan hujah-hujah yang kuat dan tersebar di setiap tempat, telah dibuktikan dengan kata pasti:

      Tidak boleh samasekali diterjemahkan al-Qur’an dengan terjemahan yang sebenarnya. Setiap bahasa selain bahasa Arab persuratan tidak mampu memelihara keistimewaan kandungan dan seni (balaghah) al-Qur’an yang indah. Terjemahan biasa dan juz’i yang dilaksanakan oleh manusia tidak menyamakan  kalimah al-Qur’an yang bermukjizat itu, sementara setiap hurufnya mempunyai kebaikan, meningkat dari sepuluh ke seribu. Oleh itu tidak mungkin sama sekali membaca terjemahannya sebagai menggantikan pembacaannya.

 

      Kecuali orang-orang munafik yang menjadi murid kepada orang zindiq itu, mereka berusaha tidak menentu dengan cara mengikut aliran syaitan. Memadamkan cahaya al-Qur’an dengan lidah mereka. Akan tetapi apabila aku tidak bertemu dengan seorang manusiapun dan tidak mengetahui tentang apa yang berlaku pada era ini, mendorongkanku mencatat masalah ini dalam bahagian yang kesepuluh, sekalipun aku berada dalam kesulitan.

 

Bahagian Kedua: Setelah dibebaskan dari Penjara Dinizli, pada suatu hari aku duduk di tingkat atas Hotel Syahar. Aku memperhatikan pokok ‘sofsof’ mengelilingi  taman yang indah. Aku melihat dahan dan dedaunan yang bergemalai, bergoyang dengan sentuhan bayu yang lembut. Keindahan terserlah seolah-olah ia memuji Allah dalam gelanggang zikir dan tahmid.

 

            Gerakan yang lembut menyentuh perasaan sedihku kerana berjauhan daripada saudara-mara. Aku hanyut seorang diri, lalu secara tiba-tiba terlintas di dalam benak akan musim gugur dan musim sejuk. Pengguguran dedaunan menghilangkan keindahan, aku merasa sedih dan sakit atas peristiwa yang berlaku. Aku menyesali perubahan kehidupan yang indah sehingga mengalir air mata yang menghimpit benakku, disebabkan perpisahan dan pertemuan dengan makhluk alam ini.

 

            Tatkala aku berada dalam keadaan kesedihan, tiba-tiba terpancar cahaya Hakikat Muhammdiyah datang menolongku seperti menolong orang Mukmin yang lain, maka berubahlah kesedihan kepada kegembiraan yang tidak terhingga. Aku bermalam dalam keredaan cahaya Hakikat Muhammadiyah  yang tidak terbatas itu. Cahaya itu menyemarakkan ketenangan dalam jiwaku. Ia bagaikan seperti berikut:

 

            Pandangan yang kabur menampakkan tidak ada manfaat dari dedaunan yang lembut, pepohon yang besar. Ia tidak bergoyang kerana rasa gembira, malah bergementar kerana ketakutan dan perpisahan. Binasalah mereka yang tertarik dengan dunia dan keindahannya. Mereka mengubah dunia menjadi neraka maknawi. Akal dijadikannya anggota kesengsaraan dan penyiksaan.

 

            Dalam keadaanku yang merana, terpancarlah cahaya yang disuluh oleh Muhammad (s.a.w), menampakkan segala yang tersirat, menghapuskan kekaburan dan mengzahirkan segala hikmah, makna, tugasan yang banyak sebanyak dedaunan pohon. Rasa’il al-Nur membahagikan tugasan dan hikmah itu kepada tiga bahagian, iaitu:

 

1.                  Ditujukan kepada nama-nama Tuhan Pencipta Yang Maha Agung. Sesungguhnya seorang yang mahir, jika mencipta sebuah mesin akan mendapat pujian orang ramai, dihargai ciptaannya dan diberkati rekaannya. Peranan mesin itu memberkati penciptanya lalu memujinya dengan apa yang dihasilkannya.

2.                  Ditujukan ke arah kehidupan dan semua makhluk yang berperasaan, umpama sebuah buku ilmu pengetahuan. Makhluk itu tidak meninggalkan alam - yang disaksikannya alam - melainkan setelah ia mengalami liku-liku hidup, dan memperoleh segala yang ada dari perkara-perkara maknawi dan ghaibi serta juga ilmu.

3.                  Selagi Allah itu ada, ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Tidak ada dalam kehidupan Mukmin itu erti hapus, menghapus dan penghapusan dan juga sia-sia, pemadaman dan fana dari sudut hakikat. Akan tetapi kehidupan orang-orang kafir penuh dengan penghapusan, perpisahan, kebinasaan, kecuaian dan fana seperti kata-kata yang tersohor:

“Sesiapa yang mempunyai Allah maka baginya segala sesuatu; Sesiapa yang tidak mempunyai Allah dia tidak memiliki sesuatupun”.

 

Kesimpulan.

 

Sesungguhnya iman dapat menyelamatkan manusia dari siksaan maut dan dunia yang penuh kegelapan, ketiadaan, kesirnaan dan kesia-siaan. Sementara kekufuran – khususnya kufur mutlak - menghapuskan manusia dan membinasakan dunianya melalui kematian. Ia mencampakkan manusia dalam kegelapan jahanam dan maknawi serta menukarkan kesenangan hidupnya kepada kesakitan dan kesengsaraan.

           

Kamu akan melihat perbezaan orang yang mengutamakan dunia daripada Akhirat. Maka ubatilah perkara itu jika kamu benar. Dan  masukkanlah  keimanan ke dalam diri dan selamatkan jiwa mereka dari kerugian yang dahsyat ini.

Subhanaka la ‘ilma lana illa ma ‘allamtana innaka Anta al-‘Alim al-Hakim.

 

 

Saudaramu yang mengharapkan doa dan indu padamu,

Sa’id Nursi.

               

               

 [1]   Ia sebanyak 12 risalah, terkandung di dalam kitab yang sudah dialih bahasa, iaitu  المثنوي العربي النور

[2]   Ayat  berakhir dengan nama Tuhan. – Penterjemah (Arab ke Melayu)

[3]   Ayat berakhir dengan gambaran salah satu tujuan al-Qur’an. – Penterjemah (Arab ke Melayu)   

[4]  Maksud kesimpulan ialah bahagian akhir ayat. – Penterjemah (Arab ke Melayu)

[5]  Akhir ayat mengandungi nama Tuhan. – Penterjemah (Arab ke Melayu)

[6]  Akhir ayat memalingkan akal fikiran untuk membuat kesimpulan.  – Penterjemah (Arab ke Melayu)

[7]Maksudnya kesimpulan yang menggambarkan nama Tuhan bagi makna yang  menggambarkan benda-benda  materi yang terdedah kepada perubahan. – Penterjemah (Arab ke Melayu)

[8] Kesimpulan yang membawa akal untuk berfikir dan mengambil pengajaran bagi makana yang   menggambarkan benda-benda  meterial yang terdedah kepada perubahan. – Penterjemah (Arab ke Melayu)

[9]Tidak semua pandangan mereka boleh diterima, kerana mereka mencampuradukkan  dua falsafah, iaitu falsafah Plato dan falsafah Islam. Penterjemah (Arab ke Melayu).